It-22 ta’ Mejju hija ġurnata għal qalb ħafna tal-familja Agostinjana u tad-devoti ta’ Santa Rita, l-Qaddisa tal-Impossibbli. Huwa jum li madwar id-dinja kollha, u partikolarment fir-raħal ċkejken ta’ Cascia fl-Umbrija fl-Italja, jiġbed tant nies li jimlew il-knejjes Agostinjani biex ifaħħru lil Alla u jitolbu bl-interċessjoni tal-qaddisa. Hija qaddisa li f’ħajjitha messet ma’ tant realtajiet u fil-mument tad-diffikultà, ħalliet il-fidi u t-tama tagħha f’Alla tmexxiha. Hija din ix-xewqa fil-qalb ta’ kull nisrani li tqanqalna nduru lejn Alla bl-interċessjoni tagħha.

F’Malta, f’dan il-Jum tal-Festa Liturġika, iċ-ċelebrazzjonijiet jikkonċentraw l-aktar fil-Knejjes tagħna tal-Belt Valletta u l-Belt Victoria f’Għawdex. Hija x-xewqa tagħna li f’Jum il-festa nwasslulkom anke ċ-ċelebrazzjonijiet minn dawn il-knejjes permezz tal-mezzi medjatiċi waqt li nisimgħu il-kelma tar-rgħajja spiritwali tagħna. Hekk fir-realtà partikolari li qed ngħixu din is-sena nkunu nistgħu ningħaqdu u niċċelebraw kif nistgħu il-fiduċja tagħna fl-interċessjoni tal-Qaddisa tal-Impossibbli, waqt li nħalluha tgħinna dejjem inkomplu nikbru fil-konvinzjoni li Alla qatt m’hu se jħallina weħidna.Bħalissa, il-ħaddiema tal-kura tas-saħħa tagħna jinsabu minn ta’ quddiem biex jiġġieldu l-pandemija tal-koronavirus (COVID-19) li qed tinfirex b’rata mgħaġġla madwar id-dinja. Dawn il-ħaddiema qed ipoġġu lilhom infushom fiċ-ċentru ta’ din il-kriżi mingħajr preċedent.  

Billi ma jistgħux jiltaqgħu fiżikament fuq bażi ta’ kull ġimgħa, kif normalment isir fir-rutina normali, il-grupp Augustinan Youths ingħaqdu flimkien biex juru l-appoġġ u l-inkoraġġiment tagħhom lejn il-ħaddiema tal-kura tas-saħħa waqt din is-sitwazzjoni attwali.  Wara li fl-10 ta’ Frar il-grupp qatta nofs ta’ nhar mar-residenti li jinsabu f’Casa Leone f’ San Ġiljan, ħareġ bl-idea li joħloq vidjow qasir (tista' tarah fl-aħħar ta' dan l-artiklu) biex jesprimi l-apprezzament u l-gratitudni lejn dawn l-eroj. Il-filmat intbagħat lil numru ta’ ħaddiema tal-kura tas-saħħa u carers li bħalissa qegħdin jaħdmu fid-dar residenzjali ta’ Casa Leone f’San Ġiljan, biex iħeġġuhom u jimmotivawhom f’dawn iż-żminijiet diffiċli.  

Minn qalbna nirringrazzjawhom għax-xogħol siewi u s-sagriffiċċji li jagħmlu ta’ kuljum. 

Edward Abela


Ħafna drabi, meta nitkellmu fuq vokazzjoni reliġjuża jew saċerdotali, jew nisimgħu min isemmiha, malajr inqallbu ġo moħħna u nġibu quddiem għajnejna xi żewġ żgħażagħ impenjati f’xi attività tal-knisja, jew xi żewġ abbatini li jidhru bilgħaqal, u donnu nserrħu rasna! Dal-kliem mhux għalina! Kieku jaħasra dawk tajbin! U jekk jgħaddielna minn moħħna nirriflettu naqra aktar, malajr jiġuna mistoqsijiet bħal: min jaf il-Mulej hux qed isejħilhom? Jew min jaf iweġbux? Dan hu kollu tajjeb u dawn iż-żgħażagħ (li illum huma ftit!) għandhom bżonn min jinkuraġġihom imma meta moħħna jieqaf hawn biss, ħafna drabi nkunu qed ninsew li l-pastorali vokazzjonali mhix xi ħaġa indirizzata biss għaż-żgħażagħ li jistgħu jikkunsidraw is-sejħa t’Alla fil-ħajja tagħhom imma għal-kulħadd. Hija tingiża li tniggiżna lkoll, aħna min aħna, fil-Knisja!

Is-suġġett tal-vokazzjonijiet huwa suġġett li għandu jolqotna lkoll aħna min aħna. Meta l-Knisja titkellem dwar il-vokazzjoni reliġjuża u saċerdotali, titkellem dwar realtà li tmissna lkoll bħala nsara. Hekk anke meta bħal nhar il-Ħadd li ġej niċċelebraw bħala Knisja Jum il-Vokazzjonijiet. Mumenti bħal dawn huma opportunità li tiftaħ spunt ta’ riflessjoni li jinkludi lil kulħadd u jgħinna nifhmu x’inhu l-post tagħna jew x’qed nifhmu b’pastorali vokazzjonali. Bla dubju ta’ xejn għalina reliġjużi u saċerdoti hija sejħa biex nevalwaw il-mod ta’ kif qed nippreżentaw dan id-don permezz tal-ħajja tagħna u kif qed noffru sfida u akkumpanjament liż-żgħażagħ tagħna. Għall-insara kollha, nemmen li hija opportunità ukoll biex isibu l-ispazju tagħhom f’dan il-qasam u jagħrfu aktar li din hi missjoni li naqsmu flimkien.

Jekk hemm ħidma vokazzjonali li Kristu jinkoraġixxi fl-evanġelju huwa bla dubju ta’ xejn it-talb, u din hi l-ewwel missjoni li lkoll kemm aħna nistgħu inwettqu: ‘Itolbu mela lil sid il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għall-ħsad tiegħu’. Hija  stedina diretta biex b’sinċerita nwasslu kontinwament it-talba tagħna lill-Mulej għal din il-ħtieġa fil-knisja.

Ma’ din l-isfida, tasal anke l-isfida li kontinwament naħdmu biex noħolqu ambjenti fejn is-sejħa għall-ħajja reliġjuża u saċerdotali ssib art tajba fejn tista tikber.  Din hi ħidma li għandha  tikkaratterizza l-familja nisranija u allura trid tkun missjoni li tolqot mill-qrib, u b’mod partikolari, lill-ġenituri u n-nanniet li f’idejhom hemm ir-responsabilità li joffru liż-żgħar ambjenti b’saħħithom.

Fuq kollox l-istedina diretta trid tasal għand iż-żgħażagħ. Lil dawn irid ikollna l-kuraġġ li nisfidawhom sabiex jikkunsidraw anke s-sejħa tal-Mulej fost għażliet oħra. Il-Mulej isejjaħ permezz ta’ ħafna modi u jista’ jkun jinqeda anke permezz tagħna biex ngħinuhom jirriflettu bis-sens dwar il-futur tagħhom. Għażliet bħal dawn ħafna drabi huma akkumpanjati minn tant mistoqsijiet li aktar milli tweġibiet ċari, għandhom bżonn ta’ inkuraġġiment, serenità u ħafna smiegħ u akkumpanjament.

Qatt ħsibt, int x’sehem għandek minn din il-missjoni fil-Knisja?

Qatt ħsibt x’inti tagħmel biex jinħoloq ambjent li japprezza aktar is-sejħa għall-ħajja reliġjuża u saċerdotali?

Qatt ħsibt jekk hux qed titlob biżżejjed għal dan il-għan?

Qatt ħsibt li l-Mulej jista’ jkun qed isejjaħ lil xi ħadd qrib tiegħek biex isir reliġjuż?

U jekk int żagħżugħ jew żagħżugħa, qatt ħsibt li l-Mulej jista’ jkun qed isejjaħ anke lilek?

Jekk dawn il-ftit kliem tħoss li jgħoddu għalik u allura bqajt taħseb fuq dak li tixtieq tagħmel f'ħajtek, tiddejjaqx tiltaqa' magħna billi tikkuntattja lil fr Terence Spiteri osa fuq 21222884 jew email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Kompli skopri min int...skopri min aħna. 

 

 

Fr Leslie Gatt osa

Pirjol Provinċjali


Il-Mulej sejħilna u...

Aħna weġibna

Aħna ġejna flimkien

Aħna naqsmu l-imħabba tiegĦu

Aħna naqdu l-Knisja

Aħna nimxu fuq S. Wistin

 

Skopri min int...Skopri min aħna...

 


Xi jrid Alla minni?

X’jixtieq minn ħajti?

X’inhi s-sejħa li għandu għalija?

Fejn nista’ nsib il-ferħ veru f’din id-dinja?

Dawn huma domandi diffiċli u jistgħu ibeżżgħuna imma fl-istess ħin mistednin inpoġġu t-tama f’Alla li huwa Missier u wegħedna li ser jakkumpanjana tul ħajjitna kollha. Il-wegħda tiegħu tirbaħ kull inċertezza, dubju u tbatija.

Ir-risposta għall-mistoqsija ta’ “Alla xi jrid minni” hija bejnek u bejn Alla imma hemm diversi aspetti li jgħinuk fir-riflessjoni (dixxerniment) biex twieġeb b’onestà u fedeltà dak li Alla jrid minnek.

Qabel nitkellmu minn x’tip ta’ sejħa Alla għandu għalija, hemm mistoqsija ikbar – X’tip ta’ qdusija Alla jrid għalija? Kulħadd huwa msejjaħ għall-qdusija: lajċi single impenjati, miżżewġin, reliġjużi u saċerdoti. Din hija s-sejħa universali li tgħodd għal kulħadd. Fl-aħħar il-Mulej mhux ser jistaqsina jekk kontx, saċerdot jew miżżewweġ imma jekk ħabbejniex lill-oħrajn. San Ġwann tas-Salib jgħid li fl-aħħar jum aħna ser inkunu ġġudikati fuq l-imħabba biss.

X’ser ikun l-istat tal-ħajja tiegħi? Kif ser inkun naf għal-liema triq jiena msejjaħ: ħajja reliġjuża, ħajja saċerdotali, lajk single impenjat? Niżżewweġ u nibni familja? Hija din il-persuna li magħha ser naqsam ħajti u nwiegħed li nirrispetta u nħobb ħajti kollha?

Għalhekk il-mistoqsija vokazzjonali ssir: Liema sejħa l-iktar li ser tħallik tħobb u tagħti lilek innifsek lil Alla u lill-oħrajn: billi trabbi familja, issir saċerdot, tgħix il-ħajja reliġjuża jew il-ħajja ta’ lajk single impenjat/a? Nixtieq naqsam miegħek ftit aspetti li jgħinuk tkompli tfittex u tiskopri dak li Alla jrid minnek.

Ir-relazzjoni tiegħek mal-Mulej hija ferm importanti f’dan iż-żmien ta’ riflessjoni u deċiżjonijiet kbar fil-ħajja tiegħek. Ħalli l-Kelma ta’ Alla tkun  kumpann fil-mixja tiegħek, ipparteċipa fl-Ewkaristija li hija l-ikel u x-xorb tal-ħajja tagħna, faħħar lil Alla b’ħajtek u tiddejjaqx toqgħod quddiem l-Ewkaristija, fil-preżenza tiegħu. Irrifletti fuq ix-xewqa sinċiera li tagħti lilek innifsek lill-oħrajn għax kull sejħa għandha l-għan li tingħata lill-oħrajn.

Isma’ x-xewqat li hemm fil-fond ta’ qalbek u b’hekk tkun taf x’inhu dak il-ferħ li l-Mulej ħejja għalik, hu jitkellem fis-silenzju tal-qalb u fl-esperjenzi li jgħaddik minnhom, fil-persuni li magħhom tiltaqa’. Huwa normali li tħossok imħawwad u xi drabi l-istess xewqat ikunu opposti ta’ xulxin. Kemm ilek tħoss din ix-xewqa għas-sejħa partikolari? Il-persistenza u l-perseveranza tax-xewqa tkompli tagħtik dawl fuq dan kollu.

Aspett importanti f’dan iż-żmien ta’ riflessjoni huwa l-prinċipju tar-realtà. Ilkoll nafu li huwa Alla li jsejjaħ, huwa ħaddieħor li jaċċetta li jgħix ħajtu miegħek. Din hija r-realtà esterna – jekk naraw is-sejħa għall-ħajja miżżewġa nirrealizzaw li jrid ikun hemm l-istess rieda u xewqa miż-żewġ persuni, ma nistax naħseb li jien inħobb lil dik il-persuna jekk il-persuna l-oħra mhux tħoss l-istess emozzjonijiet u ma tixtieqx tkompli ssir tafni.

L-istess ħaġa fis-sejħa għall-ħajja reliġjuża/saċerdotali. Hija l-Knisja li ssejjaħ/tistieden u tilqa’ l-persuna biex tgħin l-għalqa tal-Mulej. Għalhekk huwa importanti li d-dixxerniment isir minnek u mill-Knisja (minn persuna li tkun qed takkumpanjak fil-mixja vokazzjonali tiegħek – akkumpanjatur vokazzjonali, direttur spiritwali, surmast eċċ). Dan l-aspett ikompli jgħin fit-tfittxija għas-sejħa awtentika u sinċiera li Alla għandu għalik.

Jista’ jkun li l-biża’ twaqqfek u ma tħallikx tkompli tiskopri s-sejħa li Alla għandu għalik. Nistgħu nibżgħu li Alla qiegħed isejħilna għal xi ħaġa li mhux ser inkunu kuntenti. Alla ma jixtieqx li fis-sejħa u l-ħajja tagħna nkunu mdejqin imma l-iskop tas-sejħa huwa li jsalvana u jagħtina l-ħajja. Is-sejħa vera hija dik li timliena bil-ferħ u l-entużjażmu, dik li tagħtina l-paċi veru tal-qalb u tħallina nkunu aħna stess. M’għandekx għalfejn ġġiegħel lilek innifsek tibdel il-personalità tiegħek biex tidħol f’dik is-sejħa partikolari. Din għandha tkun naturali fl-istess waqt bix-xewqa tal-għarfien dejjem iktar tiegħek innifsek fi żvilupp kontinwu matul iż-żmien. Il-Mulej ser iħejjina u jibdilna għal dak li għandna bżonn.

Nibża’ li mhux ser inkun kapaċi ngħix u nwettaq dak li Alla jrid minni.

Biża’ komuni huwa l-biża’ personali – l-biża li mhux ser inkun kapaċi, il-mistħija li twaqqafni milli nagħmel pass f’ħajti, il-biża’ mid-dgħufijiet tiegħi. Dawn huma kollha biżgħat normali u m’għandix inħallihom ifixkluni milli nkompli nintelaq f’idejn il-Mulej. Il-biżgħat u d-dgħufijiet tagħna huma parti minn ħajjitna u permezz tagħhom inkomplu niskopru lilna nfusna. Tista’ tegħlibhom? Iva tista’, imma bil-mod u b’ħafna paċenzja, dan jitlob ħafna żmien, talb, u għajnuna minn diversi persuni oħrajn (ħbieb, akkumpanjaturi spiritwali, għajnuna professjonali eċċ). Għandna bżonn l-għajnuna ta’ ħaddieħor biex inqumu u noħorġu minn dawn id-dgħufijiet.

Jekk tixtieq twieġeb għal sejħa li hemm f’qalbek, agħmel kuraġġ u taqtax qalbek, il-Mulej ser ikun miegħek anke fil-mumenti li fihom ma tagħrafx il-preżenza tiegħu. Għażilt triq diffiċli u ta’ sfidi kbar, jista’ jkun li ta’ madwarek mhux qegħdin jagħmlu l-istess għażla, tħossok miexi kontra l-kurrent u t-triq hija dejqa ħafna? Tistenniex sakemm tkun il-ġenna biex tħoss l-imħabba tal-Mulej...ibda minn hawnhekk! Il-Mulej qiegħed jistenniek. Intelaq f’idejh...Ħallih imexxik...Agħmel il-pass illum!

Jekk tixtieq tiskopri iktar dak li Alla jrid minnek, ikkuntattja lil P. Terence Spiteri osa fuq 21222884 jew email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

fr.Terence Spiteri OSA

Akkumpanjatur Vokazzjonali


© 2020 agostinjani.org. All Rights Reserved.