Talba ta’ Ringrazzjament

Mulej, int li dejjem preżenti u qatt m’inti ser tħallini waħdi,

irrid nirringrazzjak tal-ħajja li tislifni ta’ kuljum,

tal-preżenza tiegħek f’ħajti

għaliex mingħajrek żgur li ma nista’ nagħmel xejn.

Mulej, int li l-ħin kollu turini mħabbtek u tħeġġiġli qalbi biex nagħtiha lill-oħrajn ,

Tant tħobbni li għażiltni biex inħalli kollox u nimxi warajk,

irrid nirringrazzjak tal-esperjenzi kollha li għoġbok tipprovdili,

esperjenzi li jkomplu juruni l-kobor u l-qawwa tiegħek.

Mulej, int li għoġbok tagħżilni  u tajtni missjoni x’naqdi,

irrid nirringrazzjak għas-sejħa li tagħmilli ta’ kuljum

qawwini sabiex naqdik b’qalbi sħiħa u

nkompli nwasslek u nxandrek b’ħeġġa li ma tintemm qatt.

Mulej, int li tilqa’ u tħaddan miegħek lil kulħadd,

irrid nirringrazzjak talli dejjem lest li tilqagħni b’idejk miftuħa.


© 2024 agostinjani.org. All Rights Reserved.