TALBA

TALBA

Hawn jien Mulej, ġejt nagħmel ir-rieda tiegħek.

Hawn jien Mulej, ħa nmur kull fejn tmexxini għax Int sibtni f’posti

Lest biex nagħmel dak li jogħġbok.

Ħa nkun miegħek fil-mixi tiegħi

Għax kliemek, biex ma nibżax, iqawwini fi triqti

Int timlieni bil-grazzja tiegħek, għax tħobbni, maħluq kif jien fuq xbiehtek,

u la jien maħbub minneK, insib ir-raġuni biex inħares u nimxi ’l quddiem

Int tfawwarni b’nifs il-ħajja.

Fis-servizz tiegħi,

Nara l-qawwa tiegħek taħdem quddiemi 

Nara l-id tiegħek issawwar l-istorja li sseħħ.

Iva... irrid ningħaqad miegħek sabiex nitgħaxxaq fil-grazzja tal-ħniena tiegħek

l-aktar fil-mument tat-tbatija u tas-salib.

Iżda int tgħidli, Kaire...Ifraħ!

Għażiltni

biex inkun il-bniedem tiegħek u fik, O Alla

biex inkun il-bniedem għall-Knisja fid-dinja tallum

biex inkun il-bniedem għall-bnedmin li donnhom bla kwiet ifittxu l-mistrieħ

u dan kollu għax insir nixbah lilek

fejn

qalbi tersaq ma’ Qalbek

qalbi tkun skont Qalbek

ħajti tkun skont Ħajtek

u nkun ragħaj fuq l-eżempju tiegħek, ir-Ragħaj it-tajjeb.

Għax Int Mulej,

Int ir-Ragħaj tiegħi,

Int il-mudell għall-passi tiegħi,

li b’servizz mimli mħabba u b’relazzjonijiet awtentiċi,

tiġbed il-merħla lejn is-sigurtà

li inti tafha b’isimha,

u b’mod personali, hi taf lilek,

għax int ixxomm ir-riħa tal-merħla tan-ngħaġ tiegħek,

u int

titmagħha,

tħarisha, u

tmantniha.

Kun ta’ ħajti Mulej, iċ-ċentru 

agħrafni b’qaddej tiegħek, li bla ma jistħoqqli,

jien bħalek immexxi l-merħla kull fejn tibgħatni,

Kun int Mulej il-bennej tal-komunità li tagħha u magħha nagħmel mixja ta’ fidi.

Agħtini qalb li tixbah lil tiegħek.

Ha nħares jien ukoll il-merħla tiegħek

bl-iżbandola

biex naħrab u nwarrab kull periklu

bil-ħorġa

 sabiex niftakar li f’qalbi nġorr

 l-attenzjoni tiegħek ta’ missier kollok ħniena u mħabba ta’ omm dedikata

bl-għasluġ

biex inkun għall-oħrajn, bi ħniena, b’kompassjoni, b’sensibilità

li noħroġ minni innifsi lejn l-oħrajn b’fedeltà,

mingħajr ma naħrab u fejn nara x’qed jimbuttani jew imexxini

bil-bastun

bħala għajnuna ħa nterraq, nasal u ngħaddi mill-bieb id-dejjaq,

fil-kuntatt mal-“wieħed”.

 Għax int r-Ragħaj, għallimni nagħżel, nibni u naqdi fil-

Knisja tal-fardal

Knisja “li toħroġ”

Knisja tal-qadi

Knisja li tingħata għall-oħrajn

għax kull meta l-qamħa tmut, tagħmel il-frott,

u kull darba li jien inmut, nagħti l-frott permezz

tal-qadi, tal-imħabba, tax-xandir, tal-ġustizzja soċjali,

tal-ferħ, tax-xhieda, tas-smigħ, tat-tjubija,

tal-ħlewwa, tal-għaqda, tas-sliem, tas-sabar,

tal-mogħdrija, tad-disponibilità, tal-faraġ,

tal-maħfra, tal-fejqan, tal-paċi...

U dan kollu Mulej

fi tfixxija kontinwa

u fi ftuħ għall-preżenza tiegħek u tal-Ispirtu tiegħek,

fostna u fil-kultura tagħna,

b’mod kontemplattiv u mistiku, u fi djalogu fratern.

Inħobbok Mulej, inħobbok b’qalbi kollha.

Ilmaħtni u għażiltni u b’qawwa nafda fiK.

Nitolbok ibgħat l-Ispirtu qaddis tiegħek,

ħeġġiġli dejjem qalbi bl-imħabba tiegħek

ħa nkompli l-vjaġġ ta’ bniedem li jemmen , mimli tama,

f’mixja kontinwa ta’ konverżjoni,

u dan kollu fil-ħajja fraterna fil-komunità.

Irrid naqdik bil-fedeltà, b’kulma jien, fis-semplicità, sabiex int tkun magħruf u maħbub.

Grazzi Mulej talli sejjaħtli, tqawwini u tfawwarli qalbi bl-imħabba tiegħek.


David osa

 


© 2024 agostinjani.org. All Rights Reserved.