Franco Grech osa

 

Riflessjonijiet u artikli miktuba minn P. Franco Grech osa

 


 

It-Tieni Ħadd ta’ l-Għid Sena B

Atti 4:32-35; Salm 117; 1 San Ġwann 5:1-6; San Ġwann 20:19-31

Aqra’: Wieġeb Tumas u qallu: "Mulej tiegħi u Alla tiegħi!" Qallu Ġesù: "Emmint għax rajtni! Henjin dawk li ma rawx u emmnu."

Irrifletti: L-Evanġelista San Ġwann jippreżentana lil San Tumas bħala simbolu ta’ kull dixxiplu li jkollu difikulta’ biex jemmen. San Ġwann irid jgħallem lill-insara ta’ żmienu, u lilna, li l-Irxoxt imur lil hinn minn dak li nistgħu nifhmu aħna bis-sensi tagħna. Il-ħajja ta’ Kristu Rxoxt hija ħajja li la tista tmissha b’idejk u lanqas tarha bl-għajnejn fiżiċi tiegħek.Tista taraha biss bl-għajnejn tal-fidi. Id-dixxiplu ma jistax ikollu fidi f’dak li jara, għax ikun qed jarah, imma jkollu bżonn il-fidi biex jemmen dak li ma jarax. Inkella ma tkunx fidi. Ġesu’ qal lil San Tumas: “Henjin dawk li ma rawx u emmnu”. “Henjin” għaliex fidi bħal din hija l-iktar fidi ġenwina u safja. Il-kliem li San Tumas jgħid lil Ġesu’ Rxuxtat: “Mulej tiegħi u Alla Tiegħi”, huma l-punt tal-wasla tad-dixxiplu fit-triq tal-fidi tiegħu.

Itlob: O Ġesu’ l-aktar ħanin, Inti d-Dawl tad-dinja kollha. Ilqa’ fil-kenn tal-Qalb Tiegħek kollha ħniena l-erwieħ ta’ dawk li s’issa għadhom ma jemmnux Fik. Agħmel li r-raġġi tal-grazzja Tiegħek idawwluhom, sabiex huma wkoll, flimkien magħna ifaħħru l-għeġubijiet tal-ħniena Tiegħek; u tħallihomx jitbiegħdu mill-Qalb l-iżjed Ħanina Tiegħek.

Agħmel: Sib post għal kwiet u agħlaq għajnejk…ibda mmaġina lilek innifsek waħdek…ġo għalqa kbira, kollha ħaxix aħdar..u siġar kbar…qed tara lilek innifsek miexi b’zokk f’idejk…tħossok moħħok mistrieħ…tixtieq titkellem fuq ħafna affarijiet…pero’ hemm xi ħaġa li qegħda ddejqek ħafna: ir-relazzjoni mal-Mulej..

Tixtieq kieku Ġesu’ qiegħed ħdejk, imma … u issa tħoss bħal dehxa ma’ ġismek kollu…tħossok tibża’, imma fl-istess ħin tisma’ lil min jgħidlek: “il-paċi miegħek…!” Fil-pront iddur u tara lill-Mulej, b’idejh miftuħa lest biex jgħannqek miegħu…Ħares f’għajnejh u ħallihom ikellmuk…huma għajnejn qegħdin jgħidulek li jħobbuk, qegħdin jgħidulek li int għażiż…tħossok trid tiftaħ fommok u tgħidlu: “Mulej tiegħi u Alla tiegħi”…

Kompli tkellem miegħu għal ftit mumenti...għidlu, tibżax, dak li qed jinkwetak...għax Huwa jifhmek.. Huwa jista jgħinek fin-nuqqas ta’ fidi tiegħek…


Il-Qawmien tal-Mulej mil-Imwiet

Atti 10:34, 37-43; Salm 117; Kolossin 3:1-4; Ġwanni 20:1-10

Aqra’: Pietru u d-dixxiplu l-ieħor ħarġu u ġew ħdejn il-qabar. It-tnejn ġrew flimkien, imma d-dixxiplu l-ieħor ħaffef aktar minn Pietru u laħaq qablu ħdejn il-qabar. Tbaxxa, u ra l-faxex ta' l-għażel imqiegħda hemm, iżda ma daħalx. Mbagħad wasal warajh Xmun Pietru, daħal fil-qabar, u ra l-faxex ta' l-għażel imqiegħda hemm, u l-maktur li kien madwar rasu; dan ma kienx mal-faxex, imma mitwi u mqiegħed f'post għalih. Mbagħad id-dixxiplu l-ieħor, li kien wasal l-ewwel ħdejn il-qabar, daħal hu wkoll, ra, u emmen. Sa dak in-nhar kienu għadhom ma fehmux l-Iskrittura li tgħid li kellu jqum mill-imwiet. Mbagħad id-dixxipli reġgħu lura lejn sħabhom.

Riflessjoni: L-aħħar sentenza ta’ din is-silta tal-Evanġelju: “Mbagħad id-dixxipli reġgħu lura lejn sħabhom”, tagħti l-impressjoni li wara li raw is-sinjali tal-Qawmien tal-Mulej mill-imwiet, dawn iż-żewġ dixxipli reġgħu lura għar-rutina tal-ħajja tas-soltu...qisu ma nbidel xejn. Imma mhux hekk.... l-verita’ hija differenti. Veru li reggħu lura ma’ sħabhom għall-ħajja ta’ qabel, imma issa kienu mmexxija minn dawl ġdid u mwieżna minn tama ġdida. Dawn iż-żewġ dixxipli kellhom issa jkunu xhieda tal-Qawmien mill-Mulej. Ix-xhud huwa dak li jista' jikkonferma li l-ħajja tiegħu inbidlet u li ħadet sens meta kienet mdawla mill-ġrajja tal-Għid. Ix-xhud huwa dak li għamel l-esperjenza li l-fidi tiegħu fi Kristu ħaj tagħti sens u ddawwal il-mumenti ta’ ferħ u l-mumenti diffiċli li jgħaddi minnhom.

Itlob: Il-leminija tal-Mulej ‘il fuq merfugħa, il-lemija tal-Mulej għamlet ħwejjeġ ta’ ħila!. Ma mmutx, imma nibqa’ ngħix, u nħabbar l-għemejjel tal-Mulej (Salm 117)

Agħmel: “Id-dixxiplu l-ieħor” li jissemma fis-silta tal-Vanġelu jista jkun jien u int. F’kull proġett li nagħmlu..meta nixtru, inbiegħu, nitkellmu ma’ xulxin, naqsmu xi wirt, nagħżlu li jkollna xi tarbija oħra…ħa nagħmlu kollox fid-dawl tal-Qawmien ta’ Kristu li miegħu “ngħaddu mill-mewt għall-ħajja, mid-dnub għall-grazzja, mir-rabja għall-paċi” (L-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-omelija tal-quddiesa ta’ Ħadd il-Palm 28 ta’ Marzu 2021).


Ħadd il-Palm: Bidu tal-Ġimgħa Mqaddsa

Isaija 50:4-7; Salm 21; Filippin 2:6-11; Mark 14:1 – 15:47

Aqra’: U wasslu lil Ġesu’ f’post jismu Golgota, li jfisser post il-Qorriegħa. U tawh jixrob inbid imħallat bil-mirra, imma hu ma riedtx jieħu minnu. Imbagħad sallbuh.

Riflessjoni: Matul il-Ġimgħa Imqaddsa, aħna msejħin biex nikkontemplaw ix-xbieha ta’ Ġesu’ fuq is-Salib. Li tikkontempla s-salib ma jfissirx li inti qed tbaxxi rasek quddiem oġġett materjali. Lanqas ma jfisser li toqgħod taħseb fuq l-aspett ta’ niket tal-Passjoni ta’ Kristu. Is-salib jindikalna għażla ta’ ħajja: l-għotja tiegħek innifsek lill-oħrajn. Li tikkontempla l-Kurċifiss ifisser li qed tagħmel minn dan is-sinjal punt ta’ referenza għal kull deċiżjoni li tieħu.

Itlob: Mulej għallimna narawk imsallab f’kull persuna mwarrba u mweġġa; imneżża mid-dinjita’ tagħha, emarġinata u mkissra.

Agħmel: Matul il-Ġimgħa Mqaddsa ħarreġ lilek innifsek kif ser tingħata iktar lill-oħrajn fl-imħabba. Paċpaċ inqas u agħmel ferm iktar: mut għalik innifsek, għall-ġibdiet tiegħek, għall-gosti tiegħek, għar-rieda tiegħek, biex jgħixu l-oħrajn.


Il-Ħames Ħadd tar-Randan

Ġeremija 31, 31-34; Salm 50; Lhud 5, 7-9; Ġwanni 12, 20-33

Aqra’: F’dak iż-żmien: Fost dawk li telgħu Ġerusalemm biex jagħtu qima ‘l Alla fil-festa kien hemm xi Ġriegi. Dawn marru għand Filippu...u talbuh: “Sinjur, nixtiequ naraw lil Ġesu’”.... U Ġesu’ weġibhom: “Waslet is-siegħa li fiha Bin il-bniedem għandu jkun igglorifikat. Fis-sewwa, fis-sewwa ngħidlkom, jekk il-ħabba tal-qamħ ma taqax fl-art u tmut, hi tibqa weħidha; imma jekk tmut, tagħmel ħafna frott”

Riflessjoni: “Nixtiequ naraw lil Ġesu’”. Din ma kinitx sempliċement kurżita biex jaraw lil dak li kulħadd kien qiegħed ifittex għax kien qajjem lil Lażżru mil-imwiet. Fil-vanġelu skont San Ġwann, il-verb ‘tara’ ifisser issir taf sewwa lill-persuna. Dawn il-Griegi ma kinux interessati fil-fattizzi ta’ Ġesu’, kif kien jilbes jew kif kien jippreżenta ruħu. Li xtaqu kien li jsiru jafu l-identita’ tiegħu u jekk kinx jista jagħtihom sens ġdid f’ħajjithom. Ġesu’ jagħmel diskors li bih juri l-vera wiċċu. Huwa jagħmel proposta li għal mentalita’ griega, u probabilment ukoll għalina, il-bnedmin tal-lum, tidher proposta assurda: il-ħajja tilħaq il-milja tagħha meta tkun ikkunsmata mill-imħabba. Huwa Hu l-ewwel li joffri lilu nnifsu, u din hija l-glorja tiegħu. Ġesu’ jispjega lill-griegi u lilna, x’inhi l-glorja vera: “jekk il-ħabba tal-qamħ ma taqax fl-art u tmut, hi tibqa weħidha; imma jekk tmut, tagħmel ħafna frott”.

Itlob: Għallimna Mulej biex bħalek, b’ubbidjenza lejn ir-rieda tal-Missier, ningħataw lilek u lil ħutna.

Agħmel: Noqogħdu attenti li ma naqawx għat-tentazzjoni sottili li nsibu ruħna nagħmlu prattiċi reliġjużi mingħajr ma nkunu verament maqgħudin ma’ Kristu fil-fidi. Li nikkuntentaw biss b’xi talb, ritwali u ċelebrazzjonijiet u anke f’dawn…nagħmlu l-inqas possibli u bid-dubju. Il-wiċċ li Ġesu’ jurina tiegħu nnifsu, jitlob minna impenn totali. Il-proposta tiegħu ”hija skandlu għall-Lhud u bluha għall-Griegi” (1 Korintin 1, 22), imma fil-fatt huwa biss dak il-bniedem li bħal Ġesu’ jmut għall-ħutu, li skont Alla jagħmel suċċess.


Ir-Raba’ Ħadd tar-Randan Sena B

2 Kronaki 36:14-16.19-23; Salm 136; Efesin 2:4-10; San Ġwann 3:14-21

Aqra’: Alla ma bagħatx lil Ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaqq mid-dinja, imma biex id-dinja ssalva permezz tiegħu.

Riflessjoni: “Minn hemm għandu jiġi biex jagħmel ħaqq mill-ħajjin u mill-mejtin”. Hekk nistqarru meta ngħidu l-Kredu ta’ l-Appostli. Biss qatt staqsejna lilna nfusna xi tfisser “minn hemm għandu jiġi”. Meta ngħidu “Min hemm, minn fejn?” Probabilment ma staqsejniex din il-mistoqsija, għax it-tweġiba tidher ovvja għalina: Huwa għandu jiġi lura mis-smewwiet. Kristu Rxoxt wiegħed li jkun mad-dixxipli tiegħu “dejjem, sa l-aħħar taż-żminijiet” (Mattew 28:20). Dan ifisser li mhemmx għalfejn nistennew li jiġi lura, u li t-tron li fuqu joqgħod biex jagħmel il-ħaqq, m’għandux ikun fis-smewwiet, imma fuq l-art. Fejn? U hawn is-sorpriża: huwa mis-salib li huwa jiġġudika id-dinja. Huwa Ġesu’ Kurċifiss, li mar kontra l-aspettazzjonijiet u l-valuri ta-dinja. Huwa ġġudika t-telfiet bħala rebħiet, is-servizz bħala setgħa, il-faqar bħala ġid, it-telf bħala gwadann, l-umiljazzjoni bħala rebħa, u l-mewt bħala twelid. Ħa nħarsu lejn Ġesu’ Kurċifiss għaliex Hu biss jgħid il-verita’ dwar l-għażliet li għandhom jagħmlu l-bnedmin. Għandna naċċettaw u nimxu biss fuq il-ħaqq tiegħu. Il-ħaqq tal-Kurċifiss m’għandux inissel fina biża’. Huwa veru l-ikbar kundanna tal-ħażen. Biss huwa ir-raġuni għaliex il-midneb għandu jifraħ u jittama. Minn fuq is-Salib ilkoll nisimgħu lil Ġesu’ jgħidilna: “Jiena ma ġejtx biex nikkundanna d-dinja, imma biex insalvha” (Ġwanni 12:47)

Itlob: O Kristu Kurċifiss, agħtina l-grazzja li ma nibżgħux mill-ġudizzji tal-bnedmin, imma nimxu fuq il-ġudizzji tiegħek!

Agħmel: Ħa nersqu lejn id-dawl biex nuru li hemm Alla f’għemilna, billi nagħmlu dak li hu sewwa.


It-Tielet Ħadd tar-Randan

Eżodu 20:1-17; Salm 18; 1 Kor 1:22-25; Ġw 2:13-25

Aqra’: Imbagħad il-Lhud qabdu u qalulu: “X’sinjal se turina li inti tista’ tagħmel dan?” Ġesù weġibhom: “Ħottu dan it-tempju, u fi tlitt ijiem jien nerġa’ ntellgħu”. Għalhekk il-Lhud qalulu: “Dan it-tempju ħa sitta u erbgħin sena biex inbena, u int se ttellgħu fi tlitt ijiem?” Iżda hu tkellem fuq it-tempju tal-ġisem tiegħu.

Riflessjoni: Dak li għamel Ġesu’ fit-tempju fis-silta tal-vanġelu tal-lum, mhuwiex biss korrezzjoni ta’ abbużi li kienu qed isiru fit-tempju ta’ Ġerusalemm, imma  huwa stqarrija li kien għadda żmien tat-tempju, meqjus bħala l-garanzija tal-presenza ta’ Alla u tas-salvazzjoni. Il-laqgħa tagħna ma’ Alla mhux ser tkun iżjed f’post partikulari, imma f’tempju ġdid: il-ġisem ta’ Kristu rxuxtat.

Meta qajjem lill-Ibnu mill-imwiet, il-Missier poġġa l-ġebla tax-xewka ta’ dan is-santwarju ġdid. San Pietru iħeġġeġ lill-imgħammdin ġodda li jkunu maqgħudin fi Kristu: “Ersqu, mela lejh, li hu dik il-ġebla ħajja li kient imwarrba mill-bennejja, imma magħżula minn Alla bħala ġebla għażiża. U intom ukoll, bħal-ġebel ħaj, inbnew f’dar spiritwali, saċerdozju qaddis, biex toffru sagrifiċċji spiritwali li jogħġbu ‘l Alla permezz ta’ Ġesu’ Kristu”. (1 Pietru 2: 4-5).

L-uniċi sagrifiċċji aċċettati minn Alla huma l-opri ta’ mħabba, is-servizz ġeneruż lill-bnedmin l-oħra, speċjalment il-fqar, il-morda, l-emarġinati, dawk li huma bil-ġuħ u dawk li m’għandhomx x’jilbsu. Dak li jieqaf ma’ ħuħ biex jaqdih, ikun qed jagħmel ġest saċerdotali: maqgħud ma’ Kristu, it-tempju ta’ Alla, li jwassal fis-sema il-fwieħa ħelwa ta’ offerta safja u qaddisa.

Is-servizzi liturġiċi fil-knejjes tagħna jagħmlu sens meta jiċċelebraw ħajja mgħejxa skont il-vanġelu.

Itlob: Fiċ-ċelebrazzjoni ta’ l-Ewkaristija, Mulej, inti tagħtina r-rahan tal-ħwejjeġ tas-sema li għadhom moħbija għal għajnejna, u sa min din l-art timliena b’ikel spiritwali; fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex dak li jseħħ fina taħt il-velu tal-misteru, inwettquh bl-għemejjel tajba tagħna.

Agħmel: “Tinsewx tagħmlu l-ġid lill-oħrajn, u taqsmu bejnietkom dak li għandkom, għax b’sagrifiċċji bħal dawn jitgħaxxaq Alla” (Lhud13:16)

 


© 2024 agostinjani.org. All Rights Reserved.