L-aktar ħaġa importanti kienet u għadha li nistrieħu fuq ir-rieda ta’ Alla

Il-15-il Ħadd matul is-Sena Liturġika B

Għamos 712-15; Salm 84; Efesin 1:3-14; Mark 6, 7-13

Aqra: F’dak iż-żmien, Ġesù sejjaħ it-Tnax, u beda jibgħathom tnejn tnejn, filwaqt li tahom is-setgħa fuq l-ispirti ħżiena. U wissiehom biex ma jieħdu xejn magħhom għat-triq ħlief ħatar: la ħobż, la ħorġa, lanqas flus fi ħżiemhom; imma li jilbsu l-qrieq u ma jxiddux żewġ ilbiesi. Qalilhom: “Fejn tidħlu f’xi dar, ibqgħu fiha sa ma titilqu minn hemmhekk. U jekk xi post ma jilqagħkomx u ma jisimgħukomx, itilqu minn hemm u farfru t-trab minn taħt saqajkom bħala xhieda kontrihom”. Ħarġu mela jxandru biex in-nies jindmu; u keċċew bosta xjaten, u dilku ħafna morda biż-żejt u fejquhom.

Riflessjoni: Fqar biex inkunu ħielsa jista jkun il-motto li jiġbor flimkien il-kundizzjonijiet li għamel Ġesu’ fl-Evanġelju tal-lum lil dawk li huma msejħa biex ixandru il-kelma tiegħu. Il-Mulej ordna lil-Knisja biex ixandar l-Aħbar it-Tajba tiegħu. Kull mgħammed għandu d-dmir li jipprietka. Ma nistgħux inħobbu ‘il Ġesu’, u ma jimpurtaniex jekk ħaddieħor iħobbux jew le. Dan ma jfissirx li għandna nimponu bilfors il-fehmiet tagħna. Imma wieħed għandu juri l-fehmiet tiegħu b’mod ċivili u b’rispett. Hekk noffru it-twemmin tagħna. L-isbaħ priedka hija ħajjitna: “Hekk għandu jiddi d-dawl tagħkom quddiem il-bnedmn biex jaraw l-għemjjel tajba tagħkom u jagħtu glorja lil Missierkom li hu fis-smewwiet” (Mt 5,16). It-tagħrif u t-tagħlim kif nagħmlu dan huwa importanti. Imma minkejja kollox, l-aktar ħaġa importanti tibqa l-qawwa ta’ Alla. Kien għalhekk li Ġesu’ qalilhom biex ma jieħdu xejn magħhom ħlief bastun, ħatar. L-aktar ħaġa importanti kienet u għadha li nistrieħu fuq ir-rieda ta’ Alla. Jekk ma nafdawx f’ Alla, jerġa jibdielna u ma nkomplux bix-xandir tagħna ta’ l-Aħbar it-Tajba.

Itlob: Mulej, aħna tant tqal biex nafdaw fik, u int tafdana b’għajnejk magħluqa. Mhux għax ma tafx kemm ma niswew xejn imma għax taf li id f’id miegħek naslu.

Agħmel: Ħalli ma ningħalqux fina nfusna. Ħalli ma nfittxux il-kumdita’ tagħna, imma nilqgħu s-sejħa tal-Mulej biex immorru nipprietkaw l-ewwel u qabel kollox bil-mod kif ngħixu.


© 2024 agostinjani.org. All Rights Reserved.