Ir-Randan tal-Coronavirus

Ir-Randan tal-Corona Virus

Dan ir-Randan ser jibqa’ msemmi bħala ir-Randan tal-Corona Virus. Żmien li ġab ħafna inċertezzi. Qaleb il-ħajja tagħna ta’ taħt fuq. Affettwa x-xogħol tagħna, id-dħul finanzjarju tagħna, il-vjaġġi tagħna, kif ukoll ċ-ċelebrazzjonijiet reliġjużi tagħna. U ma nafux kemm ser indumu f’din is-sitwazzjoni!

Hemm min staqsa jekk dan kollu kienx kastig ta’ Alla. Il-Lhud ta’ żmien Ġesu’ kienu jaħsbu hekk ukoll. Fil-vanġelu ta’ San Luqa (Lq 13,1-9), jissemmew żewġ ġrajjiet koroh li ġraw fi żmien Ġesu’: il-fatt ta’ meta Pilatu qatel xi Galilej waqt l-offerta tas-sagrifiċċji, u l-fatt ta’ meta waqa’ t-torri ta’ Silwaħ f’ Ġerusalem, u qatel tmintax il-ruħ. Il-Lhud kienu jaħsbu li dawn ġraw lil nies li soffrewhom għax kienu nies ħżiena. Ġesu’ jikkoreġi din il-mentalita’ u jgħid ċar u tond: "Taħsbu intom li dawn il-Galilin kienu iżjed midinbin mill-Galilin l-oħra biex sofrew dan kollu? Le, ngħidilkom .….... Jew dawk it-tmintax-il ruħ li fuqhom waqa' t-torri ta' Silwam u qatilhom, taħsbu intom li kienu iżjed ħatja min-nies l-oħra ta' Ġerusalemm? Le, ngħidilkom”. Imma mbagħad iżid igħid: “imma jekk ma tindmux, ilkoll tintilfu xorta waħda."

Dan ifisser li għalkemm Alla ma jikkastigax lil bniedem għal ħażen tiegħu, għax iħobbu, jippermetti li l-bniedem jgħaddi minn żmien iebes, biex dan iż-żmien iservih ta’ eye-opener biex jara l-ħajja tiegħu fejn qegħda u fejn sejra.

Aħna ħafna drabi nispiċċaw aljenati...ngħixu l-ħajja tagħna ta’ kuljum mingħajr ma nindunaw liema direzzjoni qbadna. Nieħdu kollox for granted. Meta tiġi fuqna f’daqqa ċirkostanza iebsa, trawma...ċirkostanza li theżżiżna...nibdew napprezzaw iktar.

Fis-sitwazzjoni preżenti, il-Mulej jista jkun qed jgħidilna: Qumu mir-raqda tagħkom ħarsu lejn iċ-ċirkostanzi tal-ħajja u ħalluhom ikellmukom. Ma nkunux rasna ebsa għax jekk inkunu rasna iebsa nispiċċaw inkunu suppervi. Staqsi lilek innifsek:

 • Jien aljenat miż-żwieġ tiegħi
 • Jien aljenat minn familti
 • jien aljenat mill-persuna/persuni li nħobb
 • Jien aljenat minn Alla
 • Jien aljenat mill-valuri

Il-Corona Virus ġab lockdowns u kwarantini. Ħafna nies spiċċaw immobilizzati. Naqqas l-għaġla tal-pass ta’ ħajjitna. Naqqas il-ġiri minn post għall-ieħor fit-traffiku. Tana l-opportunita’ li nkunu iżjed fid-djar tagħna ma’ dawk li nħobbu, u b’hekk nerġgħu napprezzaw dawk l-affarijiet li ma kellniex ħin għalihom jew li konna neħduhom wisq for granted, per eżempju:

 • Li nitolbu flimkien bħala familja
 • Li nilgħabu, li nirrakuntaw stejjer lil xulxin jew naraw it-TV, jew xi film flimkien
 • Li naqraw xi ktieb li kollna ilna biex naqraw jew indoqqu xi strument
 • Li nagħmlu affarijiet li xi wħud minnha ma konniex nagħmlu, għax kien jagħmilhomlna ħaddieħor bħal tisjir, tindif, ħasil
 • Li nagħmlu xogħol fil-ġnien
 • Li jkollna iktar ħin għall-passatempi tagħna jew niskopru xi passatemp ġdid
 • li naqalgħu qala t-tajba d-dar u npoġġu kollox fl-ordni

.....affarijiet sempliċi li jġibuna eqreb ta’ xulxin.

Ir-Randan kien oriġinarjament irtir ta’ 40 jum għall-poplu nisrani kollu. Il-COVID-19 ġalna nnaqqsu ftit mill-ġiri tal-ħajja u nagħmlu irtir fi djarna.

Ħa nisimgħu mis-sejħa li jagħmlilna wieħed mill-qaddisin, Sant’Anselmu: “Bniedem insinifikanti, aħrab ftit minn dak li għandek tagħmel ta’ kuljum għal ftit tal-ħin, staħba għal mument mill-ħsibijiet tiegħek li ma jħallukx kwiet. Inqata mill-inkwiet li għandek u kun inqas preokkupat b’dak li għandek tagħmel. Agħmel ftit ħin għal Alla u strieħ ftit fiH”.

Ħa nieħdu ħin biex naħsbu, nitolbu u naqraw il-Bibbja. Ħa nikkunsidraw kemm hija insinifikanti l-eżistenza umana. Bl-avvanzi kollha teknoloġiċi, virus li ma jidhirx, jista jwaqqaf id-dinja kollha, u jħassar billjuni ta’ flus, u magħhom is-suppervja tagħna. U jaffettwa lil kulħadd...sinjuri u fqar.

Forsi din il-pandemija qed tgħidilna: mur lura lejn l-affarijiet bażiċi tal-ħajja:

 • lejn ir-relazzjonijiet umani bażiċi mal-membri tal-familja
 • lejn l-għaqda tiegħek ma’ Alla, dak li ħsibt li tista tinjora, imma fl-aħħar mill-aħħar l-iktar wieħed li tista sserraħ rasek fuqu. L-imħabba tiegħu ma taqta qatt. Huwa l-blata tas-salvazzjoni tagħna.

Dan il-virus jista jkun li qed jagħtina direzzjoni oħra – lejn xulxin. Ġejna bżonn xulxin u indunajna li għandna bżonn lil xulxin. Għandna bżonn il-koperazzjoni ta’ kulħadd ħalli ma tibqax tinxtered l-infezzjoni. Waqt li nieħdu ħsieb is-safety u l-bżonnijiet tagħna nfusna, ħa niftħu għajnejna għall-bżonnijiet ta’ l-oħrajn, speċjalment dawk li huma l-iktar vulnerabbli – l-anzjani, il-morda, il-fqar. Ħa nkunu ġenerużi ma dawk li ser ikunu weqfin minn xogħolhom għal żmien twil. Inkunu redikoli, nitolbu lil Alla biex jieħu ħsiebna, meta ma nkunux qegħdin nieħdu ħsieb ħaddieħor.

Jekk aħna nies ta’ fidi, nemmnu li xejn ma jiġri għal xejn – lanqas il-pandemija.

 


© 2024 agostinjani.org. All Rights Reserved.