Il-Ħadd 10 ta’ Settembru l-Komunità Kattolika Vjetnamiża f’Malta ċċelebraw l-ewwel quddiesa tagħhom fil-Knisja tal-Madonna tal-Bon Kunsill, Paceville. Dan kien pass enormi għall-komunità żgħira Vjetnamiża li għadha kif ġiet stabbilita. Nittamaw li, fil-futur, din il-komunità tkun post fejn il-familji u ż-żgħażagħ Kattoliċi Vjetnamiżi kollha li jgħixu u jistudjaw Malta jiltaqgħu u jappoġġjaw lil xulxin biex jgħixu l-fidi u l-ħajja ta’ kuljum bħala wlied Alla ‘l bogħod mill-familji u l-pajjiż tagħhom.

Nixtiequ nirringrazzjaw mill-qalb lill-Komunità Agostinjana f’Paceville talli fetħet idejha b'mod ġeneruż u laqgħetna b’idha miftuħa.Fit-28 ta’ Awwissu l-Knisja tiċċelebra l-Festa ta’ Santu Wistin Missierna.  Kull festa tistedinna nirriflettu mill-ġdid fuq din il-figura li ispirat b’mod partikolari lilna r-Reliġjużi fil-mixja tagħna wara Ġesu, u nixtiequha tkompli tispira anke lil dawk kollha li b’mod jew ieħor jixtiequ jixorbu minn dak l-għerf qaddis li bih il-Mulej għoġbu jżejjen lil Santu Wistin u jagħmel minnu don għall-Knisja.

Santu Wistin ħolom li jaqsam il-ħajja tiegħu mal-ħbieb, jew mal-‘aħwa’, u flimkien ikomplu jfittxu lil Alla. Is-sejħa tiegħu għas-servizz pastorali kienet sejħa li ġiet aktar tard u l-istess Wistin laqagħha waqt li adatta l-istil ta’ ħajja mal-aħwa li ġa kien qiegħed jgħix. Fir-regola li tagħti dawl lil ħajja tagħna, il-motivazzjoni ċentrali li Santu Wistin ippropona għal dawk li xtaqu jgħixu fuq il-passi tiegħu hija ċara: “l-għan ewlieni li għalih intom inġbartu flimkien hu li tgħixu għalenija fid-dar, qalb waħda u ruħ waħda f’Alla”. Allura il-veru serħan tal-qalb f’Ġesu ma jiġix l-aktar minn dak li nwettqu daqskemm mis-sejħa nfisha ta’ ħajja nisranija u t-tfixxtija kontinwa ta’ Alla mgħixa b’impenn ġenwin.

Nixtieq ġenwinament inkompli nitlob l-interċessjoni ta’ Santu Wistin biex il-Mulej inissel fil-qalb ta’ kull wieħed u waħda minna x-xewqa li nibqgħu infittxu dejjem il-milja ta’ dak li aħna l-ewwel u qabel kollox bħala mgħammdin, imma anke fl-għażliet kollha li għamilna u li nagħmlu fil-ħajja. Dan jgħinna nkunu aktar liberi bħala persuni għax internament nintrabtu anqas ma dak li jġib il-gratitudni immedjata tal-oħrajn, u jiftaħna aktar għal dak li jixtieq minna Alla u x-xhieda li tixtieq minna l-Knisja bħala nsara impenjati.

Qed ngħixu anke f’soċjeta li qed issir dejjem aktar sensittiva għas-saħħa mentali u l-ħtieġa ta’ aktar sostenn għal xulxin f’kull qasam tal-ħajja. Din hija anke riflessjoni importanti ħafna li għandna nagħmlu biex l-ewwel nagħrfu r-realta u l-limitazzjonijiet tagħna u imbagħad nitħeġġu aktar biex insibu u nagħtu sostenn adegwat lil xulxin. Santu Wistin ma ddejjaqx jitkellem fuq il-limitazzjonijiet tiegħu bħalma nsibu fl-Istqarrijiet, u fuq kollox fittex is-sostenn fil-ħbiberija u f’dawk li għażel li jkun qrib tagħhom. Magħhom qasam it-tfittxija, id-dubji, imma fuq kollox qasam is-sejba sabiħa tal-esperjenza ta’ Ġesu f’ħajtu.

Ejjew verament nissapportjaw lil xulxin u ngħinu lil xulxin biex nersqu lejn dak li jagħtina l-veru paċi tal-qalb u serenità. Huwa biss b’din l-attitudni li nistgħu niġġeddu fil-mixja kontienwa li jipproponielna Santu Wistin meta jgħidina li l-ewwel għan tagħna huwa li nfittxu li ngħixu għalenija u nfittxu lil Alla flimkien, u meta jfakkarna li qalbna ma ssib qatt kwiet jekk mhux fiH. Dan huwa l-akbar sostenn li n-nisrani jista’ jsib f’ħajtu.

 

Fr. Leslie Gatt osa

Pirjol Provinċjali


L-esperjenza tagħna bdiet 9 xhur qabel ma tlajna lejn il-pajjiż sabiħ tal-Kenja. F’Malta, ippjanajna diversi attivitajiet ta’ ġbir ta’ fondi biex niġbru flus għall-missjonijiet Agostinjani ta’ Amigos fl-Afrika. Kellna għadd ta’ laqgħat u live-in matul dan iż-żmien bi tħejjija għall-missjoni tagħna flimkien.

Malajr wasal iż-żmien li ntiru xi 2,900 mil lejn il-Kenja. Ladarba wasalna, kien impossibbli li ma tħobbx il-Kenja. In-natura kienet mill-isbaħ. Barra minn hekk, il-Kenjani kienu edukati ħafna, akkoljenti u ospitabbli mmens. Il-fidi tagħhom kienet ukoll mill-aqwa. Tassew kienu jafu  jiċċelebraw quddiesa! Il-kant u ż-żfin kollu kien tant tar-ruħ li dejjem tohrog bi tbissima fuq wiċċek.

Il-missjonijiet ewlenin tagħna f’Kisumu, Ishiara u Mbwiru kienu li nibnu djar għall-familji fil-bżonn. Familja waħda minn dawn kellha bżonn dar ġdida ghax id-dar preċedenti tagħhom kienet qed tiġġarraf minħabba l-għargħar. L-għargħar kultant kien tant ħażin li kellhom jorqdu fuq siġra!

Familja oħra kienet tikkonsisti f’omm u 3 itfal kollha jorqdu flimkien f’dar żgħira ħafna tal-landa. Il-missier miet milux u peress li t-tfal qed jikbru, kellhom bżonn spazju akbar fejn jgħixu. Qalbna kienet mimlija sodisfazzjon u imħabba li naraw dawn id-djar jiehdu l-forma. Il-familji rreċiprokaw bi gratitudni bla limitu.Meta ma konniex qed nibnu d-djar, konna qed nagħtu l-ikel lil uħud mill-ifqar tal-post u nżuru tfal tal-iskola. Fl-iskejjel ġejna milqugħa bl-aktar modi sabiħ li tista’ timmaġina, kienu jkantawlna u jiżfnulna. Uħud mit-tfal anke raw nies bojod għall-ewwel darba f’hajjithom!

Kollox ma’ kollox kienet esperjenza indimentikabbli u ha ngorru dejjem maghna l-gratitudni lejn dawk ta’ madwarna u għal dak kollu li ġejna mbierkin bih f’ħajjitna.

Mariana Grima


Nhar il-Ħadd 20 t'Awwissu, l-Eċċellenza Tiegħu L-Arċisqof Charles Scicluna żar għal-ewwel darba u qaddes quddiesa fil-knisja tal-Madonna tal-Bon Kunsill f'Paceville, fl-okkażjoni tal-50 sena meta l-bini tal-Knisja tlesta. F'dik l-istess ġurnata, jiġifieri fit-18 ta' Awwissu 1973, l-Knisja l-ġdida ġiet imbierka mill-Assistent Ġenerali Agostinjan, li dak iż-żmien kien P. Egidio Galea OSA.Wara l-quddiesa sar riċeviment żgħir fil-kunvent, fejn l-Arċisqof iltaqa' mar-residenti li jiffrekwentaw din il-knisja.

Ritratti: Archdiocese of Malta


Jekk ikollok terġa’ tmur, tmur? Din kienet mistoqsija li minn mindu wasalt saqsewhieli diversi persuni bosta drabi. Ir-risposta tiegħi tkun pronta;“IVA!”.

Kont ilni nisma b’din il-mixja jew aħjar pellegrinagg għal ftit tas-snin mhux ħazin. Kont naf ħafna li għamluha minn diversi għaqdiet u dejjem kont imħajjar. Biss bejn li hija xi ħaġa relattivament stramba; għax ngħiduha kif inhi li timxi dak it-tul kollu (madwar 120Km f’6 ijiem) bl-affarijiet li jkollok bżonn fuq dahrek mihiex in-norma. Li esperjenza bħal din għall-ewwel darba tagħmilha waħdek tkun diffiċli u xtaqt insib grupp li nkun nista’ nagħmila magħhom.

B’xorti tajba waslitli l-kelma li kien hemm grupp taż-żgħażagħ li ser jitilgħu sabiex jagħmlu din il-mixja. Ovvjament la ġietni l-opportunità li naqta’ xewqti u ningassa ħaġa oħra mill- “bucket list”; dħalt għaliha. Għall-bidu kienet xhur ‘il bogħod u għalkemm kont ħerqan ma kontx nhewden u ninkwieta fuq l-ostaklu li kien hemm quddiemi. Iżda kif appena qorbu l-ġimgħat bħal donni ħassejtni ma kontx lest u kont ftit beżgħan; bdejt ninduna kemm forsi ma ppreparajtx biżżejjed għalkemm kelna mixjiet, laqgħat u anke live-ins biex inkunu iktar komdi mal-idea tal-Camino u flimkien bħala grupp.

Biss fl-aħħar mill-aħħar tipprattika kemm tipprattika qat m’inti ħa dduq l-istess toma tal-benna tal-Camino. Kienet xi ħaġa surreali li tqum filgħodu u taf li ser tgħaddi minn qalb il-kampanja, foresta, villaġġi u għelieqi. Tiltaqa’ ma’ kull xorta ta’ ħdura u natura. Veduti mill-isbaħ. Stħajjiltni qed ngħix f’ktejjeb tal-istejjer tat-tfal. Apparti dik il-frazi “Buen Camino”, li inti u miexi nies li qatt ma tkun iltqajt magħhom jispiċċaw jagħtuk dan l-awgurju.

F’xenarju mill-isbaħ konna nispiċċaw niltaqgħu ma’ diversi nies, pellegrini oħra, li kienu mexjin magħna u mal-ħin bdejna inrabbu din il-ħbiberija ma’ xulxin. Nies ġejjin minn kull rokna tad-dinja, kulħadd bl-għan u bl-esperjenza personali tiegħu.

L-iskopijiet għaliex ikunu qegħdin jagħmlu din il-mixja jkunu ħafna, hawn min ikun bħali, forsi jidħol għal-esperjenza bħal din għall-kurzità, u min forsi biex tkun challenge personali fl-aspett fiżiku. Biss pero naħseb il-Camino kapaċi jissorprendik b’mod li ma tkunx qed tistenna. Għalkemm kienet il-kurzità u l-leblieba sabiex nesperjenza xi ħaġa differenti li għenitni ngħid iva għal-mixja, ma kontx qed nistenna affarijiet oħra.

Il-Camino tista’ tqisu bħala metafora kbira tal-ħajja. Tlajja u inzul. Wita, art lixxa u oħra imħarbta. Foresti u anke “highways”, xemx jew xita. Matul it-triq tibda tagħti kas dak li qabel forsi anqas biss kien jagħddilek minn moħħok. Tkun inti u s-silenzju, inti u l-ħsibijiet tiegħek. Il-post jgħinek tirrifletti u tagħmel eżami tal-kuxejnza u tkompli tiskopri dak li Alla jrid minnek.

Kienet kaxxa ta’ Pandora li infetħet matul il-mixja. Ħallejt lili innifsi nintilef fl-esperjenza  tal-Camino, kemm mill-aspett fiziku imma anke dak spiritwali u mentali. Tibqa’ f’moħħi ix-xena ta’ meta wara dawk il-jiem kollha mixi wasalna f’dik il-pjazza quddiem il-Katidral ta’ San Ġakbu, emozzjoni indiskrivibbli li tħallik bla kliem. Ferħ għax tkun wasalt, fejn it-triq ma kienetx faċli għax qtiegħ il-qalb sibna ukoll, biss fl-istess ħin dwejjaq li l-esperjenza tkun laħqet il-qofol tagħha. Fl-aħħar mill-aħħar gratitudni kbira li kont wieħed mill-invidiwi li esperjenzajt il-Camino de Santiago.

L-istedina tiegħi tmur għal dawk kollha li anke jekk forsi għal-kurzità, jidħlu għaliha, zgur mhux forsi li tħalli impatt fuq l-ġewwieni tagħhom. Fl-aħħar nirringrazzja b’mod speċjali lil Fr Terence Spiteri osa u l-Augustinian Youths tal-opportunità, b’esperjenza indimentikabli. Jekk tkunu tixtiequ iktar informazzjoni fuq l-esperjenza tal-Camino għas-sajf 2024 u attivitajiet oħrajn tistgħu tidħlu fuq facebook/instagram Augustinian Youths jew email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Ryan D'Amato


© 2024 agostinjani.org. All Rights Reserved.