Nhar l-Erbgħa 7 ta’ Ġunju l-Kummissjoni Provinċjali għal-Lajċi organizzat il-Festa Familja Agostinjana li nistgħu ngħidu issa saret attivita mistennija ta’ kull sena minn diversi lajċi qrib tal-komunitajiet Agostinjani. Filfatt fl-attività ħadu sehem madwar 120 persuna li kienu ġejjin mill-komunitajiet ta’ San Nikola f’Ħal Tarxien, ta’ San Mark fir-Rabat, ta’ Santa Rita u l-Madonna tal-Bon Kunsill f’San Ġiljan, u ta’ Santu Wistin il-Belt Valletta.

Il-ġurnata fil-gżira Għawdxija bdiet b’quddiesa fil-Knisja ta’ Santu Wistin preseduta mill-Isqof Ġiovanni Cefai MSSP li qasam ftit esperjenzi tal-knisja missjunarja partikolarment f’artijiet ta’ ħtieġa kbira. Wara l-quddiesa saret preżentazzjoni qasira fuq il-kappella l-ġdida tal-adorazzjoni li għadha kif ġiet inawgurata fl-istess kunvent. Dawk kollha preżenti imbagħad kellhom l-okkażjoni li jżuru l-istess kappella qabel ma daħlu fil-kunvent fejn l-attivita kompliet bi ftit kafè u xi ħaġa tajba.  Aktar tard il-grupp kompla l-ġurnata permezz tal-ikel f’Marsalforn. Tard waranofsinhar saret imbagħad waqfa fis-santwarju tal-Madonna ta’ Pinu għal mument żgħir ta’ talb u l-grupp kompla fi triqtu lejn il-vapur.

Dawn l-inzjattivi mal-lajċi qrib tal-komunitajiet Agostinjani huma mumenti li jġibu flimkien diversi persuni li mhux biss jiffrekwentaw il-knejjes tagħna imma anke jissapportjaw il-ħidma tal-aħwa Agostinjani f’diversi realtajiet li jservu. Fuq kollox huma mumenti li jgħinu fil-bini ta’ relazzjonijiet pożittivi u tal-identità Agostinjana.Nhar il-Ħadd 21 ta’ Mejju, lejlet il-festa ta’ Santa Rita, il-Pirjol Provinċjali P. Leslie Gatt O.S.A. bierek u inawgura x-xogħol li sar fuq il-kappella tal-adorazzjoni fil-wesgħa ta’ maġenb il-Knisja u l-Kunvent ta’ Santu Wistin fir-Rabat Għawdex. Fl-istess ċelebrazzjoni Ġesù sagramentat twassal proċessjonalment fl-istess kappella fejn tqiegħed għall-adorazzjoni tagħna.

Il-proġett tmexxa minn Dun Roberto Gauci taċ-Ċentru tal-Arti Liturġika Eikon flimkien mal-aħwa tal-kunvent ta’ Għawdex li akkumpanjaw il-ħidma fuq l-istess kappella karatterizzata minn mużajk ċentrali u żewġ ikoni, waħda fuq kull naħa. Il-ħsieb ċentrali tal-kappella jinġabar fil-mużajk li juri d-dehra tal-ktieb tal-Apokalissi fejn il-qaddisin jaduraw il-Ħaruf maqtul u glorjuż - xbieha ta' Ġesù Kristu li ħa fuqu l-mewt, irxoxta, u daħal glorjuż fis-saltna tal-Missier.

Fl-istess ħin, dak li huwa rappreżentat bħala t-tron tal-Ħaruf, jinfetaħ u jsir it-tabernaklu għall-adorazzjoni tal-Ewkaristija, għax dak li issa aħna naduraw preżenti fl-ispeċi sagramentali, huwa l-istess wieħed li l-qaddisin jikkontemplaw fis-sema. L-Ewkaristija ddewwaqna minn issa fuq din l-art dak li aħna għad inkunu fis-Saltna ta' Alla fis-sema. Flimkien ma’ Marija u San Ġwann Battista, madwar il-Ħaruf, hemm numru ta’ qaddisin Agostinjani flimkien ma’ Santu Wistin, Santa Monika u San Mark Evanġelista li huwa padrun tal-Provinċja Agostinjana Maltija.

Fuq kull naħa tal-Kappella hemm ukoll żewġ ikoni marbuta mal-ewkaristija: ix-xena ta’ Emmaus u x-xena tal-ħasil tar-riġlejn fl-aħħar ċena. Ix-xogħol fuq il-mużajk u l-ikoni sar kollu minn Dun Roberto Gauci waqt li x-xogħol fl-injam sar mis-sur George Attard u kien segwit mis-Sur Joseph Borg.

Fiċ-ċelebrazzjoni tal-inawgurazzjoni, il-Provinċjal enfasizza li dan l-ispazju mill-isbaħ joffri minnu nnifsu stedina partikolarment għal dawk li jgħixu qrib il-kunvent u li huma midħla tal-Komunità Agostinjana biex imorru jgħaddu ftit ħin ta’ adorazzjoni u talb quddiem Ġesù Ewkaristija. Il-Kappella tkun miftuħa kuljum matul il-ġurnata kollha. Il-ħsieb huwa li ‘l quddiem l-istess kappella tilqa’ fiha ukoll il-fdalijiet tal-qaddej t’Alla Fra Grazzja Gauci O.S.A.


Fis-sajf li ġej 5 żgħażagħ flimkien ma' Fr Mario Abela osa ser jitilgħu l-Kenja biex jagħmlu ħidma missjunarja flimkien mal-Patrijiet Agostinjani. Staqsejniehom ftit kif saru jafu b'din l-esperjenza. Grazzi ta' din l-għażla li għamiltu biex tqattgħu parti mis-sajf għal ħaddieħor f'pajjiż fqir bħal Kenya. 

 

Mireille Gauci: għalija din hija l-ewwel esperjenza ta’ xogħol volontarju li se nagħmel. Dejjem kelli x-xewqa li ngħin lil ħaddieħor li huwa fil-bżonn. Din l-opportunità ġiet b’kumbinazzjoni għax persuna qrib tiegħi rat ir-riklam fuq il-midja soċjali u kienet taf li għandi x-xewqa li nitla’ ngħin fil-missjoni. Jiena għalliema tas-snin bikrin u bħala xogħol nieħu ħsieb u ngħallem tfal żgħar ħafna. Minn dejjem kelli x-xewqa li ngħin tfal li qegħdin fil-bżonn. Meta nkun qed ngħallem niftakar fi tfal li forsi mhumiex daqshekk ixxurtjati u li m’għandhomx l-opportunitajiet li għandhom it- tfal li nkun qed ngħallem. Peress li se nitla’ bħala l-ewwel esperjenza missjunarja ma nafx x’se nsib quddiemi imma naħseb li se nsib faqar li qatt ma esperjenzajnih. Inħeġġeġ liż-żgħażagħ biex jagħmlu din l-esperjenza li żgur se sservihom għal ħajjithom kollha u jitgħallmu minnha.

 

Antonio Chetcuti: Kont ilni nara stejjer ta’ nies imorru fuq missjoni, u sena u nofs ilu avviċinajt persuna li kienet parti  mill-grupp Amigos. Malajr kellimt lil Fr Mario, però dik is-sena ma kellniex l-opportunità li mmorru. Din is-sena jekk Alla jrid sejrin ngħixu din l-esperjenza f’komunitajiet fil-Kenja fejn in-nies qed jgħixu ħajja b’dinamika differenti milli forsi mdorrijin biha aħna. Kelli l-impressjoni li l-missjoni tibda meta tasal hemm, però fil-verità tibda minn ħafna żmien qabel! Grazzi għall-għajnuna ta’ nies li diġà għamlu l-esperjenza qabilna qed isir xogħol biex niġbru fondi għal dawn il-komunitajiet. Grazzi ħafna lilkom ukoll, li dejjem tagħtu l-għajnuna tagħkom biex din il-missjoni tkun ta’ success.

 

Raisa Mifsud: Il-grupp Amigos jagħtini l-esperjenza li nimrah fil-qasam tal-volontarjat, kemm lokali u kif ukoll barra minn Malta. Minn dejjem kont inħobb inżomm ruħi involuta fil-qasam tal-volontarjat għaliex apparti milli jagħtini l-opportunità li nagħti ftit minn dak li għandi, jagħtini wkoll iċ-ċans li nersaq iktar qrib tiegħi nnifsi u niskopri iktar il-valur tal-ħajja. Kull esperjenza hija unika u tlaqqgħek ma’ personalitajiet u sitwazzjonijiet differenti. Flimkien ma’ sħabi tal-Amigos ħerqana li se nkunu qed naħdmu flimkien ġewwa tliet villaġġi fil-Kenja.

 

Mariana Grima: Kont bejn ħalltejn jekk nagħmilx dik it-telefonata biex immur fuq xogħol missjunarju l-Kenja peress li bżajt mill-impenn li jkun fiha. Però, fl-aħħar ċempilt lil Fr Mario u minn dakinhar s’issa ħdimna bħala grupp biex inġibu kemm jista’ jkun fondi ħalli ngħinu lill-foqra fix-xiri ta’ ikel, mediċini, kartolerija għat-tfal tal-iskola, bini ta’ bjar u djar. Itolbu għalina biex nuruhom imħabba, kuntentizza u biex ngħinuhom bla rażan u bla kundizzjoni. Grazzi kbira lil kull min ta sehemu fl-attivitajiet li għamilna u lil min ta donazzjoni. Huwa bis-saħħa tagħkom il-qarrejja li dan ix-xogħol huwa possibbli.

 

Nicholas Ferry: Kull sena l-Mulej sejjaħli biex nagħmel esperjenza missjunarja u din is-sena għażilt li mmur il-Kenja. Din l-għażla ġiet wara li indunajt li ridt xi ħaġa aktar mill-esperjenzi li għamilt qabel f’Malta, u meta skoprejt li kien hemm xi ħadd li naf tielgħa mal-Amigos għamilt iktar kuraġġ. Grazzi ħafna tas-sapport tagħkom u nassigurakom li l-kontribuzzjonijiet tagħkom ħa jmorru għand nies li huma veru fil-bżonn.

--

Il-bżonn tad-donazzjonijiet tagħkom għal din il-ħidma fl-art tal-missjoni huwa dejjem kbir u għalhekk nixtiequ nħeġġukom sabiex tkomplu tgħinuna f’din il-ħidma tagħna billi tibgħatu d-donazzjoni tagħkom fuq:

Bank Transfer: MT58VALL22013000000040010188817

SMS:

50617357 għal donazzjoni ta’ €2.33

50618085 għal donazzjoni ta’ €4.66

50618905 għal donazzjoni ta’ €6.99

50619206 għal donazzjoni ta’ €11.65

 

Ċekk lil:

Fr Mario Abela OSA

Patrijiet Agostinjani,

Kunvent San Tumas minn Villanova,

Triq J. Zammit Tabona,

Pietà, PTA1331

 

Revolut: +35679255936

 


Matul ix-xahar ta’ Mejju diversi żgħażagħ, tnejn tnejn fuq l-eżempju tad-dixxipli ta’ Emmaws, kellhom l-opportunità li jgħixu ġimgħa mal-komunità Agostinjana f’Tal Pietà. Matul din il-ġimgħa ż-żgħażagħ komplew bil-ħidma u l-istudju tagħhom filwaqt li setgħu iduqu ftit mill-ħajja Agostinjana permezz tal-mumenti tat-talb, ikel u mumenti oħrajn. Din hija parti mill-ħidma tagħna ta’ akkumpanjament vokazzjonali fiż-żgħażagħ li jsiru matul is-sena permezz ta’ diversi attivitajiet u laqgħat individwali ma’ dawn iż-żgħażagħ.

Inħeġġu lil żgħażagħ oħrajn ma jaqtgħux qalbhom quddiem din l-isfida u fl-istess ħin inkomplu nitolbu sabiex ikun hemm żgħażagħ li jħallu kollox u jimxu wara Kristu permezz tal-Ħajja Agostinjana.

Għal iktar informazzjoni tista’ tkellem lil fr Terence Spiteri osa – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Ix-xahar ta’ Mejju, għalina l-Agostinjani u għal tant devoti madwar id-dinja huwa marbut mal-figura tar-reliġjuża Agostinjana, Santa Rita ta’ Cascia. Santa Rita għexet fl-Umbria fl-Italja, aktar minn 600 sena ilu, imma l-esperjenzi differenti li l-ħajja laqqagħta magħhom, għamluha figura li tant tappella anke għaż-żminijiet tagħna. F’kull stat tal-ħajja li għexet, bħala, xebba, bħala mara miżżewġa, bħala omm, bħala armla u bħala soru Agostinjana, għexet b’mod erojku il-virtujiet insara partikolarment l-imħabba, il-maħfra, il-fidi u d-disponibilita totali għar-rieda t’Alla.  

Fis-seklu 20, id-devozzjoni lejn din il-qaddisa xterdet mhux biss mal-italja imma f’tant bliet madwar id-dinja. Ir-reliġjużi Agostinjani tul is-snin xerrdu d-devozzjoni lejn din il-qaddisa u ppreżentawha lill-poplu t’Alla bħala mudell ta’ tama fid-diffikultajiet tal-ħajja. Ħafna devoti jżommu l-jum tal-ħamis bħala l-jum biex jirrikorru għall-interċessjoni tagħha bis-slaleb u d-diffikultajiet tagħhom u jitolbuha ħerqana biex twassal it-talba tagħhom quddiem Alla.

Il-festa ta’ Santa Rita tiġi ċċelebrata f’dawn il-jiem fil-knejjes Agostinjani kollha u anke f’diversi knejjes oħrajn. Fil-Knisja Parrokkjali ta’ Santu Wistin tal-Belt Valletta u fil-Knisja ta’ Santu Wistin fir-Rabat Għawdex tiġi ċċelebrata propju fil-ġurnata liturġika tagħha jiġifieri fit-22 ta’ Mejju. Barra diversi ċelebrazzjonijiet matul il-jum, fil-Belt Valletta joħroġ pellegrinaġġ devozzjonali fis-5.45pm u wara l-pellegrinaġġ issir il-quddiesa fis-7.15pm. Il-Pellegrinaġġ devozzjonali fir-Rabat Għawdex joħroġ għall-ħabta tas-7.15pm wara l-quddiesa tas-6.30pm.

Sadanittant, fuq talba ġenerali, il-Provinċja Agostinjana Maltija reġgħet stampat il-ktieb "Santa Rita minn Cascia" ta' P. Peter Paul Cachia. Fih issib il-ħajja ta' Santa Rita skont sejbiet ġodda storiċi, kif ukoll diversi talb lil Santa Rita, fosthom it-talb għall-ħmistax-il Ħamis, il-Kurunella u l-Litanija ta' Santa Rita. Dan il-ktieb, ta' iktar minn 160 paġna hu imżewwaq b'ritratti tal-kulur. Akkwista l-kopja tiegħek mill-knejjes Agostinjani, kif ukoll minn The Santa Rita Priory, San Ġiljan; prezz €10 Mob. (79515371) u email (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) għal aktar informazzjoni.


© 2024 agostinjani.org. All Rights Reserved.