Il-Ġimgħa 13 ta’ Jannar 2023 ġie mniedi l-ktieb ġdid Searching and Confessing, Augustine’s Quest for Wisdom and Truth, miktub mir-Rev. Dr. Salvino Caruana O.S.A. u ppubblikat mill-Provinċja Agostinjana Maltija. Il-ktieb, miktub bil-lingwa ingliża ilaqqa’ l-qarrej mal-figura ta’ Santu Wistin u jistiednu jterraq mal-qaddis fit-tfittxija tiegħu lejn l-għerf u l-verità. Dan jagħmlu f’ħames kapitli prinċipali li fihom jirreferi għal fażijiet differenti mill-ħajja u t-taqtigħa kontinwa ta’ Wistin.

Il-Ktieb kien ippreżentat f’serata mill-isbaħ li ttellgħet fl-Awditorium tal-Millennium Chapel fil-preżenza tal-Pirjol Provinċjali P. Leslie Gatt O.S.A. u l-E.T. Mons Savio Hon Tai-Fai, Nunzju Apostoliku għal Malta. Fil-bidu tas-serata, l-awtur, P. Salvino Caruana laqa’ lil dawk preżenti u rringrazzja lil dawk kollha li b’mod jew ieħor kienu parti minn dan il-ktieb li jkompli mal-għadd kbir ta’ kitbiet u traduzzjonijiet li ħarġu mil-pinna tiegħu. 

Tul is-snin P. Salvino tana diversi xogħlijiet li jgħinuna nitqarrbu dejjem aktar lejn il-figura u t-tagħlim ta’ Santu Wistin. Fis-serata ir-Rev. Dr Stefan Attard, dekan tal-Fakulta tat-Teologija, u r-Rev. Dr Jonathan Farrugia, Kap tad-Dipartiment tal-Patrologija fl-istess Fakulta, ippreżentaw apprezzament għal dan ix-xogħol. Is-serata kienet imżewqa anke b’siltiet mużikali mill-pjanista Julia Miller u s-soprana Christine Dalli.

Din is-serata ittellgħet anke ġimgħa biss qabel il-ftuħ ta’ kors ieħor tal-Istitut Agostinjan li ser jittella kull nhar ta’ Ġimgħa bejn l-20 ta’ Jannar u l-24 ta’ Marzu fid-The Santa Rita Priory, San Ġiljan. Il-Kors huwa miftuħ għal kulħadd u ser jitratta temi relatati mal-ktieb ta’ Santu Wistin  De catechizandis rudibus.Nhar il-Ħadd 8 ta’ Jannar 2023, solennità tal-Epifanija tal-Mulej, P. Frans Calleja iċċelebra quddiesa ta’ Radd il-Ħajr fil-Knisja Arċipretali ta’ San Nikola s-Siġġiewi, li permezz tagħha rringrazzja lil Alla għal 50 sena ta’ ministeru saċerdotali. Għall-quddiesa, ingħaqdu miegħu diversi aħwa Agostinjani, saċerdoti u membri tal-familja tiegħu.

P. Frans filfatt twieled is-Siġġiewi fit-30 ta’ Diċembru 1948. Sa minn ċkunitu kien jattendi l-Kulleġġ Santu Wistin, dak iż-żmien f’Ħal-Tarxien. Fil-1964 beda n-novizzjat fil-Familja Agostinjana u fit-3 ta’ Ottubru 1965 għamel l-ewwel Professjoni tal-Voti Reliġjużi. Aktar tard intbagħat ikompli l-istudju tiegħu fl-Istitut Patristiku f’Ruma u fid-9 ta’ Jannar 1972 imbagħad għamel il-Professjoni Solenni. Fis-17 ta’ Diċembru 1972 ġie ordnat saċerdot fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, flimkien ma’ diversi reliġjużi oħra Agostinjani.

Bħala reliġjuż hawn Malta serva fost l-oħrajn bħala responsabbli tal-kandidati għall-ħajja reliġjuża fil-Kunvent ta’ Santa Rita. Għal ħafna snin huwa serva f’komunitajiet Agostinjani fl-Italja, partikolarment f’Pisa, Cascia, Catania, Gela u Palermo fejn għadu jgħix u jservi bħala pirjol sal-ġurnata ta’ llum.

Il-Provinċja Agostinjana tawgura lil P. Frans ħafna aktar saħħa u ferħ fil-Mulej. Grazzi P. Frans. 

Ad Multos Annos.


Il-Provinċja Agostinjana Maltija tingħaqad mal-Knisja fis-sogħba tagħha għall-mewt tal-Papa Emeritu Benedittu XVI: ragħaj fidil; ħassieb; studjuż u ammiratur kbir ta’ Santu Wistin Missierna.

Joseph Aloisius Ratzinger twieled nhar is-16 ta’ April 1927, fil-belt Ġermaniża ta’ Bavaria. Huwa serva lill-Knisja f’diversi rwoli bħala saċerdot, għalliem, isqof, kardinal u aktar tard Papa.  Ftit qabel il-ħatra tiegħu bħala Papa, il-Kardinal Joseph Ratzinger kien ħa sehem fil-pellegrinagg bil-fdalijiet ta’ Santu Wistin f’Ruma. Il-Ħadd 14 ta’ Novembru 2004 kien filfatt akkumpanja l-pellegrinaġġ għall-belt ta’ Ostja, fejn ippresieda l-Ewkaristija Solenni fil-Knisja Agostinjana ta’ Sant Awrea.

Joseph Ratzinger kien inħatar Papa f’konlavi li ssejjaħ wara l-mewt tal-mibki San Ġwanni Pawlu II f’April 2005 u ħa l-isem ta’ Benedittu XVI. Tul is-snin li serva bħala ragħaj tal-Knisja Kattolika, Benedittu XVI wera l-ammirazzjoni kbira tiegħu lejn Santu Wistin billi spiss kien jikkwota t-tagħlim.  Diversi drabi rrifletta anke fuq il-ħajja tiegħu fil-katekeżijiet tal-Udjenzi nhar ta’ Erbgħa u f’omeliji jew dokumenti li ppubblika.

Fit-22 ta’ April 2007 imbagħad bħala Papa għamel pellegrinaġġ biex jivvenera l-istess fdalijiet ta’ Santu Wistin meqjuma fil-Basilika Agostinjana ta’ San Pietro in Ciel d’Oro f’Pavia.

F’Ġunju tal-2007, il-Papa Benedittu kien ikkanonizza l-ewwel qaddis Malti, San Ġorġ Preca, f’Ċelebrazzjoni li nżammet fi Pjazza San Pietru fil-Belt tal-Vatikan. Bejn is-17 u t-18 ta’ April 2010, il-Papa Benedittu għamel żjara qasira imma intensa f’Malta. Din kienet filfatt it-tielet żjara ta’ Papa fil-gżejjer tagħna, imbierka mill-Appostlu San Pawl.

Fis-6 ta’ Jannar 2012 l-istess Papa Benedittu kien ħabbar il-kreazzjoni ta’ ħuna Patri Prospero Grech O.S.A. bħala kardinal b’apprezzamment għall-ħidma u l-kontribut tiegħu fil-Knisja tul is-snin. Il-kreazzjoni tiegħu kienet filfatt imbagħad saret fit-18 ta’ Frar 2012.

Meta saħħtu bdiet tnin, il-Papa Benedittu ħass li kellu joffri r-riżenja tiegħu u jirtira f’ħajja mogħtija aktar għat-talb u s-skiet. Dan għamlu nhar it-28 ta’ Frar 2013 u għal kważi 10 snin għex fil-Monasteru Mater Ecclesiae fil-belt tal-Vatikan stess.

Il-Papa Benedittu XVI għadda għall-ħajja ta’ dejjem illum 31 ta’ Diċembru 2022. Il-Provinċja Agostinjana Maltija ssellem il-memorja ta’ ragħaj fidil u tirrakkomanda lil ruħu fit-talb tagħna.


Nhar is-Sibt 7 ta’ Jannar 2023, Patri Mark Cauchi ċċelebra quddiesa ta’ Radd il-Ħajr fil-Knisja ta’ Santu Wistin tal-Belt Valletta, flimkien mal-komunita’ Agostinjana, li permezz tagħha rringrazzja lil Alla għal 70 sena ta’ ministeru saċerdotali. Patri Mark li llum għandu 94 sena ilu għal dawn l-aħħar 20 sena membru tal-Komunita Agostinjana tal-Belt.

Patri Mark twieled Bormla fil-5 ta’ Lulju 1928 u ngħaqad mal-familja Agostinjana fl-20 ta’ Jannar 1946 meta beda n-novizzjat fil-Kunvent ta’ Santu Wistin, ir-Rabat Għawdex. Sena wara mbagħad, propju fis-26 ta’ Jannar 1947  (76 sena ilu) għamel il-Professjoni Sempliċi tal-Kunsilli Evanġeliċi fl-Ordni ta’ Santu Wistin. Wara  kompla l-istudju tal-Filosofija u t-Teoloġija fil-Kulleġġ San Mark fir-Rabat Malta u fil-5 ta’ Frar 1950 għamel il-Professjoni Solenni. Huwa kien ordnat Saċerdot nhar l-20 ta’ Diċembru 1952 fil-Konkattidral ta’ San Ġwann fil-Belt Valletta. 

Bħala reliġjuż u saċerdot huwa serva f’diversi komunitajiet f’Malta u kien ukoll għalliem tal-Latin u l-Lingwa Franċiża fil-Kulleġġ Santu Wistin u kappillan tal-Monasteru ta’ Santa Katarina fil-Belt Valletta. Barra minn Malta ħadem fil-missjoni Agostinjana fl-Afrika ta’ Fuq u fi Sqallija.  Tul is-snin huwa kellu dejjem imħabba kbira għall-Istorja, ir-riċerka u l-kitba tant li kiteb diversi artikli u ppubblika diversi kotba.

 Il-Provinċja Agostinjana tawgura lil Patri Mark ħafna aktar saħħa u ferħ fil-Mulej. Grazzi Patri Mark.

Ad Multos Annos.


Nhar l-Erbgħa 28 ta' Diċembru ir-reliġjużi Agostinjani ingħaqdu flimkien biex jiċċelebraw il-Milied b’ikla fraterna. Din is-sena kien imiss lil komunità tar-Rabat li tilqa’ lil Patrijiet għall-ikla tradizzjonali. L-Aħwa Agostinjani talbu flimkien u wara komplew jaqsmu l-ferħ u l-awgurju tal-Milied f’ikla fir-refettorju tal-kunvent.  


© 2024 agostinjani.org. All Rights Reserved.