Għal darb’oħra qed niċċelebraw il-misteru tat-twelid ta’ Sidna Ġesu Kristu. Din iċ-ċelebrazzjoni tiftaħ kull sena mixja liturġika ġdida bi stedina biex nippreparaw irwieħna, mhux biss biex niċċelebraw it-twelid ta’ Ġesu, imma aktar minn hekk biex nilqgħuh fil-ħajja tagħna. Din filfatt mhix esperjenza ġdida għalina imma ssibna kull sena f’ċirkustanzi u realtajiet differenti minn dawk tas-snin ta’ qabel. L-istedina ċentrali tibqa’ dik li naraw kif Ġesù jista’ jagħtina esperjenza li tmiss il-qlub u tnissel serenità u tama fil-mixja tal-ħajja.

Iż-żminijiet li qed ngħixu fihom huma bla dubju ta’ xejn mumenti ta’ tibdil kontinwu, li mhux dejjem inlaħħqu miegħu. Għalina bħala Knisja, il-missjoni ċentrali tibqa’ dik li nwasslu lill-Ġesù u nagħtu xhieda tiegħu, u allura ma naqtgħu qalbna qatt nippromwovu l-ħajja, naħdmu għall-ġustizzja, insostnu lil min hu mtaqqal, noffru sens lil min iħossu mitluf, u fuq kollox inxerrdu l-ferħ ġenwin. Hekk  naċċertaw li dak kollu li aħna nagħmlu jwelled verament lil Ġesù anke jekk dan jitlob minna sforz. It-twelid ta’ Ġesù qatt ma kien wieħed komdu. Lanqas meta seħħ fil-grotta ta’ Betlehem! Dakinhar il-familja ta’ Marija u Ġużeppi ħassitha mhux milqugħa; dakinhar kellhom jaċċettaw l-ispazji fqajra ta’ għar tal-annimali; dakinhar kellhom jikkuntentaw bil-ftit; imma l-aktar importanti kien li Ġesù twieled!

B’dawn is-sentimenti aħna msejħa nagħmlu mixja ta’ dixxerniment biex l-ewwel u qabel kollox naraw li Ġesù jitwieled f’qalbna. Imbagħad irridu anke naċċertaw li, minkejja li kultant inħossuna nonqsu u ż-żmien jibdilna, nibqgħu inkunu b’mod jew ieħor preżenza li tagħmel differenza fis-soċjetà tagħna. Dan jgħodd għalina kemm fuq livell ta’ xhieda personali imma anke fuq livell ta’ xhieda kollettiva bħala Agostinjani u bħala Knisja.

Fil-katekeżi tiegħu ta’ dawn l-aħħar xhur il-Papa Franġisku qed jitkellem dwar id-dixxerniment. Fl-Udjenza tad-19 ta’ Ottubru 2022, il-Papa għamel referenza għall-esperjenza ta’ Santu Wistin u jitkellem dwar l-istorja personali fil-mixja ta’ għażliet li wieħed jagħmel fil-ħajja. “Santu Wistin, fittiex kbir tal-verità,” - jgħidilna l-papa Franġisku - fehem li kultant insibu ruħna nfittxu f’toroq żbaljati meta ddeċieda li  “jerġa’ jaqra ħajtu, u nnota fiha l-passi siekta u diskreti, imma inċiżivi, tal-preżenza tal-Mulej. Fi tmiem din il-mixja nnota mistagħġeb: ‘Inti kont ġewwa fija u jiena ’l barra minni nnifsi. Fittixtek hemm barra, u jien, bla sura ta’ xejn, intfajt kollni kemm jien fuq il-ħafna suriet sbieħ li int għamilt. Kont miegħi, u jien ma kontx miegħek’ (Stqarrijiet X, 27,38). Minn hawn toħroġ l-istedina tiegħu biex nieħdu ħsieb tal-ħajja interjuri biex insibu dak li qed infittxu: ‘Erġa’ idħol fik innifsek. Fil-bniedem ta’ ġewwa hemm tgħammar il-verità’ (Ir-reliġjon vera, XXXIX, 72). Din hi stedina li jiena nagħmel lilkom ilkoll, nagħmilha wkoll lili nnifsi: ‘Erġa’ idħol fik innifsek. Aqra l-ħajja tiegħek. Aqra dak li hemm ġewwa fik, kif kienet il-mixja tiegħek. B’serenità. Erġa’ idħol fik innifsek’.

L-istejjer tagħna lkoll flimkien jiffurmaw storja ferm akbar, l-istorja tagħna! Nixtieq nawgura minn qalbi li dan il-Milied iġib miegħu stedina lil kull wieħed u waħda minna biex inħarsu lejn l-istorja tagħna u nfittxu li fis-sena l-ġdida ninfetħu dejjem aktar għal mixja ta’ dixxerniment ġenwin. Jalla  din il-mixja żżomm dejjem fiċ-ċentru lil Ġesù li jagħti sens lil dak kollu li aħna u li nagħmlu. Huwa hekk biss li quddiem l-sfidi u s-sinjali taż-żminijiet konvint li Ġesù ser jibqa’ jitwieled għalina u permezz tagħna jibqa’ jitwieled fil-qlub tal-oħrajn.

P. Leslie Gatt osa

Pirjol ProvinċjaliNhar it-Tlieta 20 ta’ Diċembru 2022, P. Pawl Formosa iċċelebra quddiesa ta’ Radd il-Ħajr fil-Knisja ta’ San Mark fir-Rabat, imdawwar minn diversi reliġjużi Agostinjani u membri tal-familja tiegħu, li permezz tagħha rringrazzja lil Alla għal 50 sena ta’ ministeru saċerdotali. Flimkien mal-aħwa reliġjużi u l-familja, inagħqdu anke diversi persuni oħra li b’mod jew ieħor huma qrib ta’ P. Pawl.

Din iċ-ċelebrazzjoni saret ukoll fil jum li fih qed jiċċelebra 75 sena ta’ ħajja. P. Pawl filfatt twieled fl-20 ta’ Diċembru 1947. Fil-1964 beda n-novizzjat fil-Familja Agostinjana u fit-3 ta’ Ottubru 1965 għamel l-ewwel Professjoni tal-Voti Reliġjużi. Fid-29 ta’ Diċembru 1968 għamel imbagħad il-Professjoni Solenni u fis-17 ta’ Diċembru 1972 ġie ordnat saċerdot flimkien ma diversi reliġjużi oħra, fosthom P. Frans Calleja OSA (li jaħdem f’Palermo l-Italja), u P. Joe Farrugia OSA u P. Pawl Aquilina OSA li llum jinsabu ħdejn il-Mulej.

Bħala reliġjuż huwa għex f’diversi komunitajiet u serva lill-Provinċja u lill-Knisja f’diversi ministeri. Fost dawn ta’ min isemmi diversi snin fil-Komunità ta’ Ħal Tarxien, f’Tal-Pietà u fir-Rabat fejn għadu jgħix sa llum. F’Tal-Pietà huwa ħadem għal diversi snin fil-Kulleġġ kemm bħala għalliem u anke bħala Rettur. Sa llum P. Pawl iservi anke bħala Kunsillier tal-Provinċja.

Imma fost is-snin l-aktar għal qalb P. Pawl żgur li hemm l-20 sena ta’ ħidma missjunarja fil-Brażil. Dawn kienu bla dubju ta’ xejn snin li mmarkawlu ħajtu u tawh esperjenza mill-isbaħ ta’ knisja li għadu jgħożż sa llum b’ħafna nostalġija.

Il-Provinċja Agostinjana tawgura lil P. Pawl ħafna aktar saħħa u ferħ fil-Mulej li tant serva matul ħajtu. Grazzi P. Pawl. Ad Multos Annos.


Fit-13 ta’ Novembru, normalment l-Ordni Agostinjan jiċċelebra l-Festa tal-qaddisin kollha tal-Familja Agostinjana u Jum it-twelid ta’ Santu Wistin. F’dan l-isfond, jiġi ċċelebrat anke Jum il-Vokazzjonijiet. Għalkemm din is-sena ħabat il-Ħadd u għaldaqstant iċ-ċelebrazzjoni liturġika ntilfet, matul ix-xahar ta’ Novembru ġew organizzati diversi inizjattivi relatati mal-pastorali vokazzjonali.

It-Tnejn, 14 ta’ Novembru il-Kummissjoni Lajċi tal-Provinċja Agostinjana organizzat mument ta’ talb għall-Vokazzjonijiet fil-Kunvent Santa Rita San Ġiljan. F’dan il-mument, Fr Terence Spiteri qasam ma’ dawk preżenti l-esperjenza tad-diversi inizjattivi li jsiru b’dan l-iskop, flimkien ma’ riflessjoni sabiħa fuq il-kelma t’Alla li akkumpanjat lil dawk preżenti fit-talb tagħhom għal aktar vokazzjonijiet Agostinjani. Għall-attività kien hemm parteċipazzjoni sabiħa ta’ lajċi minn diversi realtajiet tagħna l-agostinjani.

Id-delegat Provinċjali għall-ħidma maż-żgħażagħ u d-dixxerniment vokazzjonali flimkien mal-Kummissjoni Provinċjali organizza anke diversi inizjattivi fosthom live-in għal grupp ta’ żgħażagħ li s-sena l-oħra temmew l-edukazzjoni tagħhom fil-Kulleġġ Santu Wistin. Il-Live-in sar fil-Kunvent ta’ San Tumas minn Villanova f’Tal-Pietà. Sadanittant fil-Youth Space li jinsab fil-basement tal-istess kunvent qed tiġi organizzata inizjattiva ta’ Prayer Spaces miftuħa għall-gruppi ta’ Adoloxxenti u żgħażagħ li jixtiequ jiġu u jgħixu din l-esperjenza ta’ riflessjoni personali u mixja ta’ fidi.

Matul il-ġimgħat li għaddew  ic-chaplaincy team tal-Kulleġġ Santu Wistin organizza ukoll żjarat ta’ nofs ta’ nhar għall-istudenti kollha tas-settur sekondarju fil-Kunvent tagħna tal-Belt. Fil-mawra tagħhom fil-belt, l-istudenti kienu milqugħa minn diversi patrijiet li qasmu magħhom mumenti u esperjenzi differenti.

Dawn huma biss ftit mill-inizjattivi organizzati bil-ħsieb li jippromwovu kultura li tapprezza s-sejħa għall-ħajja reliġjuża u tħeġġeġ liż-żgħażagħ jirriflettu dwar il-futur tagħhom. Jekk inti interessat li tkun taf aktar dwar il-ħajja Reliġjuża Agostinjana jew għandek bżonn xi appoġġ biex tagħraf aħjar il-futur tiegħek, aħna nistgħu ngħinuk.

 

 


Xi jfisser għalik il-grupp Augustinian Youths?

Bħala membri tal-grupp Augustinian Youths naħdmu flimkien sabiex noħolqu spazju attiv bħala komunità żagħżugħa fi ħdan il-Knisja. Dan il-grupp għalija jispikka għaliex permezz ta’ laqgħat, attivitajiet, mumenti ta’ talb u xogħol volontarju għandna l-opportunità li naqsmu diversi perspettivi u esperjenzi lkoll flimkien.

Dan lili jgħini nagħti ftit mill-ħin tiegħi lil ħaddieħor u naqsam it-talenti tiegħi mal-oħrajn. L-isbaħ mumenti jkunu dawk fejn fihom noffru l-ħin tagħna sabiex inferrħu jew ngħinu lil dawk li huma fil-periferija jew emarġinati. Jiena għandi apprezzament kbir lejn dan il-grupp għaliex permezz ta’ dawn iż-żgħażagħ b’ideat differenti nistgħu noħolmu u nikbru flimkien bħala familja waħda Nisranija.

Nicole Pace

Jekk tixtieq iktar informazzjoni fuq Augustinian Youths u attivitajiet oħrajn għaż-żgħażagħ (18+) ikkuntattja lil fr Terence Spiteri osa (21222884) jew facebook/instagram Augustinian Youths.

-----

Għalfejn tieħu sehem fl-attivitajiet organizzati minn Tagaste Youths?

Tagaste Youths huwa post fejn wieħed jista’ jikber mhux biss meta jiġi biex ikabbar iċ-ċirku ta’ ħbieb tiegħu iżda wkoll spiritwalment. Tagaste Youths għinni nsir aktar kunfidenti u pprovdieli post fejn inħossni komdu nesprimi ruħi liberament. F’Tagaste Youths wieħed jista’ jsib il-kumdità u l-protezzjoni fi żminijiet diffiċli, ta’ turbulenza u ta’ inkwiet.

Aħna familja qrib ħafna fejn ingħaqadna tajjeb ħafna. Dan il-grupp ta’ żgħażagħ huwa wkoll post fejn nagħmlu diversi xogħol fil-komunità iżda huwa wkoll post fejn nirrilassaw u nqattgħu ftit ħin flimkien. Il-ftit sigħat li nqattgħu flimkien huma mod tajjeb kif nirrilassaw, ninqatgħu ftit mir-rutina u nserrħu moħħna mill-ħajja stressanti tal-iskola.

Tagaste Youths huwa dejjem miftuħ għal membri ġodda. Huwa dejjem importanti li żżomm l-aspett spiritwali ta 'ħajtek vibranti u ħaj peress li jservi ta' gwida u bħala kumpass għal ħajja aħjar u sodisfaċenti u ħajja b'ambitu u skop. Tagaste Youths huwa miftuħ għal żgħażagħ u adoloxxenti li għadhom qed ifittxu l-iskop u t-tjubija tagħhom fihom infushom u li forsi ma jkunux kunfidenti f’min huma tassew f’mixja flimkien mal-oħrajn lejn Kristu.

Tagaste huwa wkoll il-raħal fejn twieled u trabba Santu Wistin u b’hekk l-isem tal-grupp – ‘Tagaste Youths’ jirrappreżenta benniena ta’ mħabba, ħbiberija u protezzjoni.

Yevgeny Spiteri

Jekk tixtieq iktar informazzjoni fuq Tagaste Youths u attivitajiet oħrajn għaż-żgħażagħ (15+) ikkuntattja lil fr Terence Spiteri osa (21222884) jew facebook/instagram Augustinian Youths.

 

 


Il-Kummissjoni Internazzjonali tal-Lajċi tal-Ordni qed toffri korsijiet qosra fuq l-ispiritwalità Agostinjana. Dawn ser ikunu bl-ingliż u madwar 45 minuta kull sessjoni flimkien ma’ ħin għall-mistoqsijiet.

Jekk tixtieq tieħu sehem f’dawn il-mumenti ta’ formazzjoni tista’ tidħol fil-link https://zoom.us/join imbagħad iddaħħal il-Meeting ID skont il-ġurnata:

Fr Andrés González Niño, OSA, “The Confessions”, Part I.  12 ta’ Novembru 2022.

Meeting ID: 886 4391 1256

Passcode: 498831

 

Fr Andrés González Niño, OSA, “The Confessions”, Part II.  26 ta’ Novembru 2022.

Meeting ID: 845 0229 9013

Passcode: 077098

 

Fr. William Faix, OSA, "The Origin and Spread of Augustinian Lay Movement in the Order".  10 ta’ Diċembru 2022.

Meeting ID: 835 3111 0452

Passcode: 263754

 

Fr. Paul Graham OSA, “The Involvement and Commitment of Augustinian Laity for the Promotion of Justice, Peace and the Integrity of Creation.” 7 ta’ Jannar 2023

 

Meeting ID: 876 2701 6300

Passcode: 824341

 

Joseph Kelly, “Communion of Life in Augustinian Spirituality for the Laity”. 21 ta’ Jannar 2023

 

Meeting ID: 896 7144 2832

Passcode: 835163

 

Fr Josef Sciberras OSA, “The Journey of Holiness in the Order.” 4 ta’ Frar 2023

 

Meeting ID: 890 7923 4874

Passcode: 775718

 

Fr Bitrus Galadima OSA, “Sacred Scripture in the Writings of Saint Augustine” 18 ta’ Frar 2023

 

Meeting ID: 813 9625 4125

Passcode: 784413

 

William O’ Connor, “Laity in the Order: Roles, Perspectives, and Challenges” 4 ta’ Marzu 2023

 

Meeting ID: 817 2526 0125

Passcode: 156700

Fr Joseph Farrell, “Augustinian Pastoral Ministry and the Role of the Laity” 18 ta’ Marzu 2023

 

Meeting ID: 840 0162 2680

Passcode: 514820

 


© 2024 agostinjani.org. All Rights Reserved.