Bejn is-Sibt 23 ta’ Settembru u l-Ħadd 24 ta’ Settembru, il-Komunità Agostinjana tar-Rabat ħadet sehem fl-inizjattiva Rabat Sacrum li ġiet imtella mill-Kunsill Lokali tar-Rabat bil-kollaborazzjoni ta’ diversi entitajiet ċivili u reliġjużi. L-idea tal-inizjattiva kienet l-ewwel u qabel xejn li tagħti l-opportunità lill-pubbliku biex jaraw u japprezzaw it-teżori moħbija fl-Imqades Rabtin. Ma’ dan kien hemm anke diversi inizjattivi mużikali u kulturali li kkaratteriżżaw is-serata tas-Sibt.

Il-Komunità Agostinjana tar-Rabat għal din l-okkażjoni fetħet is-sular ta’ isfel tal-Kunvent biex in-nies setgħet tapprezza l-binja sabiħa tal-arkitett tal-Ordni Andrea Belli li nbena lejn nofs tas-seklu 18. F’dawn l-ispazji tal-Kunvent, wieħed seta' japprezza ukoll il-mużew mill-isbaħ b’diversi opri ta’ arti. Ewlenija fosthom ta’ min isemmi l-erba’ pannelli ta’ skola pittorika ta’ Sqallija li jiffurmaw il-polittiku li kien ikkummissjonat mir-reliġjużi Agostinjani fis-seklu XV.  Din hi opra ta’ arti ta’ valur kbir mhux biss għall-Kunvent ta’ San Mark, imma anke għall-istorja tal-Arti fil-gżejjer tagħna.

Apparti l-kunvent wieħed seta’ japprezza wkoll il-knisja ta’ San Mark  li tmur lura għas-seklu  XV, u nbniet mill-arkitett Girolamo Cassar li aktarx uża l-pjanta ta’ din il-knisja bħala prova biex imbagħad bena l-Konkatidral ta’ San Gwann. 

Bħala parti mill-inizjattivi kulturali li ttellgħu, wara l-quddiesa ta’ filgħaxija ttella’ kunċert tal-Orgni fil-knisja mill-organista Claire Balucci akkumpanjata minn Soprani lokali.Il-ġimgħat li għaddew ġabu magħhom diversi festi fil-kalendarju Liturġiku Agostinjan. Ewlenin fosthom huma l-festi ta’ Santu Wistin u tal-Madonna taċ-Ċintura li kienu ċċelebrati b’mod solenni partikolarment fil-Knejjes Agostinjani tal-Belt Valletta u tar-Rabat f’Malta, u tal-Belt Victoria f’Għawdex. Għal dawn il-festi tħejja programm ta’ ċelebrazzjonijiet liturġiċi li permezz tagħhom raddejna ħajr lil Alla għal dak kollu li għamel magħna permezz ta’ Ommu Marija u ta’ Santu Wistin missierna.

Il-festi fil-Belt Valletta laħqu l-qofol tagħhom permezz tal-Festa Titulari tal-Parroċċa li ġiet iċċelebrata fit-3 ta’ Settembru bil-purċissjoni bl-istatwa ta’ Santu Wistin fit-toroq tal-Belt. Il-Festa tal-Madonna taċ-Ċintura fil-Belt kienet iċċelebrata s-Sibt 26 ta’ Awwissu, waqt li fir-Rabat imbagħad kienet iċċelebrata s-Sibt 9 ta’ Settembru. Fil-Knisja ta’ Santu Wistin f’Għawdex iż-żewġ festi kienu ċċelebrati fil-ġranet liturġiċi tagħhom jiġifieri nhar it-28 ta’ Awwissu u l-4 ta’ Settembru. Barra l-jiem tal-festa saru anke jiem ta’ preparazzjoni b’diversi ċelebrazzjonijiet li offrew riflessjonijiet fuq il-figuri ta’ Santu Wistin u d-devozzjoni tal-Madonna taħt it-titlu tal-konsolazzjoni li hija l-padruna tal-familja Agostinjana.

Fis-27 ta’ Awwissu flimkien mal-Knisja universali ċċelebrajna anke l-festa ta’ Santa Monika, omm Santu Wistin, waqt li fl-10 ta’ Settembru imbagħad, il-Kalendarju liturġiku Agostinjan ippreżentalna l-figura ta’ San Nikola minn Tolentino li huwa l-ewwel reliġjuż Agostinjan li kien iddikjarat qaddis. Il-festa tiegħu fil-Knisja ddedikata lilu f’Ħal-Tarxien ser tiġi ċċelebrata s-Sibt 30 ta’ Settembru.

Sadanittant matul ix-xahar ta’ Settembru, diversi Parroċċi madwar Malta iċċelebraw il-festa tal-Madonna taċ-Ċintura bl-aħħar waħda tkun imbagħad dik tal-Gudja li tiġi ċċelebrata fl-aħħar Ħadd ta’ Ottubru.


Fit-28 ta’ Awwissu l-Knisja tiċċelebra l-Festa ta’ Santu Wistin Missierna.  Kull festa tistedinna nirriflettu mill-ġdid fuq din il-figura li ispirat b’mod partikolari lilna r-Reliġjużi fil-mixja tagħna wara Ġesu, u nixtiequha tkompli tispira anke lil dawk kollha li b’mod jew ieħor jixtiequ jixorbu minn dak l-għerf qaddis li bih il-Mulej għoġbu jżejjen lil Santu Wistin u jagħmel minnu don għall-Knisja.

Santu Wistin ħolom li jaqsam il-ħajja tiegħu mal-ħbieb, jew mal-‘aħwa’, u flimkien ikomplu jfittxu lil Alla. Is-sejħa tiegħu għas-servizz pastorali kienet sejħa li ġiet aktar tard u l-istess Wistin laqagħha waqt li adatta l-istil ta’ ħajja mal-aħwa li ġa kien qiegħed jgħix. Fir-regola li tagħti dawl lil ħajja tagħna, il-motivazzjoni ċentrali li Santu Wistin ippropona għal dawk li xtaqu jgħixu fuq il-passi tiegħu hija ċara: “l-għan ewlieni li għalih intom inġbartu flimkien hu li tgħixu għalenija fid-dar, qalb waħda u ruħ waħda f’Alla”. Allura il-veru serħan tal-qalb f’Ġesu ma jiġix l-aktar minn dak li nwettqu daqskemm mis-sejħa nfisha ta’ ħajja nisranija u t-tfixxtija kontinwa ta’ Alla mgħixa b’impenn ġenwin.

Nixtieq ġenwinament inkompli nitlob l-interċessjoni ta’ Santu Wistin biex il-Mulej inissel fil-qalb ta’ kull wieħed u waħda minna x-xewqa li nibqgħu infittxu dejjem il-milja ta’ dak li aħna l-ewwel u qabel kollox bħala mgħammdin, imma anke fl-għażliet kollha li għamilna u li nagħmlu fil-ħajja. Dan jgħinna nkunu aktar liberi bħala persuni għax internament nintrabtu anqas ma dak li jġib il-gratitudni immedjata tal-oħrajn, u jiftaħna aktar għal dak li jixtieq minna Alla u x-xhieda li tixtieq minna l-Knisja bħala nsara impenjati.

Qed ngħixu anke f’soċjeta li qed issir dejjem aktar sensittiva għas-saħħa mentali u l-ħtieġa ta’ aktar sostenn għal xulxin f’kull qasam tal-ħajja. Din hija anke riflessjoni importanti ħafna li għandna nagħmlu biex l-ewwel nagħrfu r-realta u l-limitazzjonijiet tagħna u imbagħad nitħeġġu aktar biex insibu u nagħtu sostenn adegwat lil xulxin. Santu Wistin ma ddejjaqx jitkellem fuq il-limitazzjonijiet tiegħu bħalma nsibu fl-Istqarrijiet, u fuq kollox fittex is-sostenn fil-ħbiberija u f’dawk li għażel li jkun qrib tagħhom. Magħhom qasam it-tfittxija, id-dubji, imma fuq kollox qasam is-sejba sabiħa tal-esperjenza ta’ Ġesu f’ħajtu.

Ejjew verament nissapportjaw lil xulxin u ngħinu lil xulxin biex nersqu lejn dak li jagħtina l-veru paċi tal-qalb u serenità. Huwa biss b’din l-attitudni li nistgħu niġġeddu fil-mixja kontienwa li jipproponielna Santu Wistin meta jgħidina li l-ewwel għan tagħna huwa li nfittxu li ngħixu għalenija u nfittxu lil Alla flimkien, u meta jfakkarna li qalbna ma ssib qatt kwiet jekk mhux fiH. Dan huwa l-akbar sostenn li n-nisrani jista’ jsib f’ħajtu.

 

Fr. Leslie Gatt osa

Pirjol Provinċjali


Il-Ħadd 10 ta’ Settembru l-Komunità Kattolika Vjetnamiża f’Malta ċċelebraw l-ewwel quddiesa tagħhom fil-Knisja tal-Madonna tal-Bon Kunsill, Paceville. Dan kien pass enormi għall-komunità żgħira Vjetnamiża li għadha kif ġiet stabbilita. Nittamaw li, fil-futur, din il-komunità tkun post fejn il-familji u ż-żgħażagħ Kattoliċi Vjetnamiżi kollha li jgħixu u jistudjaw Malta jiltaqgħu u jappoġġjaw lil xulxin biex jgħixu l-fidi u l-ħajja ta’ kuljum bħala wlied Alla ‘l bogħod mill-familji u l-pajjiż tagħhom.

Nixtiequ nirringrazzjaw mill-qalb lill-Komunità Agostinjana f’Paceville talli fetħet idejha b'mod ġeneruż u laqgħetna b’idha miftuħa.


Nhar il-Ħadd 20 t'Awwissu, l-Eċċellenza Tiegħu L-Arċisqof Charles Scicluna żar għal-ewwel darba u qaddes quddiesa fil-knisja tal-Madonna tal-Bon Kunsill f'Paceville, fl-okkażjoni tal-50 sena meta l-bini tal-Knisja tlesta. F'dik l-istess ġurnata, jiġifieri fit-18 ta' Awwissu 1973, l-Knisja l-ġdida ġiet imbierka mill-Assistent Ġenerali Agostinjan, li dak iż-żmien kien P. Egidio Galea OSA.Wara l-quddiesa sar riċeviment żgħir fil-kunvent, fejn l-Arċisqof iltaqa' mar-residenti li jiffrekwentaw din il-knisja.

Ritratti: Archdiocese of Malta


© 2024 agostinjani.org. All Rights Reserved.