Matul ix-xahar ta’ Mejju diversi żgħażagħ, tnejn tnejn fuq l-eżempju tad-dixxipli ta’ Emmaws, kellhom l-opportunità li jgħixu ġimgħa mal-komunità Agostinjana f’Tal Pietà. Matul din il-ġimgħa ż-żgħażagħ komplew bil-ħidma u l-istudju tagħhom filwaqt li setgħu iduqu ftit mill-ħajja Agostinjana permezz tal-mumenti tat-talb, ikel u mumenti oħrajn. Din hija parti mill-ħidma tagħna ta’ akkumpanjament vokazzjonali fiż-żgħażagħ li jsiru matul is-sena permezz ta’ diversi attivitajiet u laqgħat individwali ma’ dawn iż-żgħażagħ.

Inħeġġu lil żgħażagħ oħrajn ma jaqtgħux qalbhom quddiem din l-isfida u fl-istess ħin inkomplu nitolbu sabiex ikun hemm żgħażagħ li jħallu kollox u jimxu wara Kristu permezz tal-Ħajja Agostinjana.

Għal iktar informazzjoni tista’ tkellem lil fr Terence Spiteri osa – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Fis-sajf li ġej 5 żgħażagħ flimkien ma' Fr Mario Abela osa ser jitilgħu l-Kenja biex jagħmlu ħidma missjunarja flimkien mal-Patrijiet Agostinjani. Staqsejniehom ftit kif saru jafu b'din l-esperjenza. Grazzi ta' din l-għażla li għamiltu biex tqattgħu parti mis-sajf għal ħaddieħor f'pajjiż fqir bħal Kenya. 

 

Mireille Gauci: għalija din hija l-ewwel esperjenza ta’ xogħol volontarju li se nagħmel. Dejjem kelli x-xewqa li ngħin lil ħaddieħor li huwa fil-bżonn. Din l-opportunità ġiet b’kumbinazzjoni għax persuna qrib tiegħi rat ir-riklam fuq il-midja soċjali u kienet taf li għandi x-xewqa li nitla’ ngħin fil-missjoni. Jiena għalliema tas-snin bikrin u bħala xogħol nieħu ħsieb u ngħallem tfal żgħar ħafna. Minn dejjem kelli x-xewqa li ngħin tfal li qegħdin fil-bżonn. Meta nkun qed ngħallem niftakar fi tfal li forsi mhumiex daqshekk ixxurtjati u li m’għandhomx l-opportunitajiet li għandhom it- tfal li nkun qed ngħallem. Peress li se nitla’ bħala l-ewwel esperjenza missjunarja ma nafx x’se nsib quddiemi imma naħseb li se nsib faqar li qatt ma esperjenzajnih. Inħeġġeġ liż-żgħażagħ biex jagħmlu din l-esperjenza li żgur se sservihom għal ħajjithom kollha u jitgħallmu minnha.

 

Antonio Chetcuti: Kont ilni nara stejjer ta’ nies imorru fuq missjoni, u sena u nofs ilu avviċinajt persuna li kienet parti  mill-grupp Amigos. Malajr kellimt lil Fr Mario, però dik is-sena ma kellniex l-opportunità li mmorru. Din is-sena jekk Alla jrid sejrin ngħixu din l-esperjenza f’komunitajiet fil-Kenja fejn in-nies qed jgħixu ħajja b’dinamika differenti milli forsi mdorrijin biha aħna. Kelli l-impressjoni li l-missjoni tibda meta tasal hemm, però fil-verità tibda minn ħafna żmien qabel! Grazzi għall-għajnuna ta’ nies li diġà għamlu l-esperjenza qabilna qed isir xogħol biex niġbru fondi għal dawn il-komunitajiet. Grazzi ħafna lilkom ukoll, li dejjem tagħtu l-għajnuna tagħkom biex din il-missjoni tkun ta’ success.

 

Raisa Mifsud: Il-grupp Amigos jagħtini l-esperjenza li nimrah fil-qasam tal-volontarjat, kemm lokali u kif ukoll barra minn Malta. Minn dejjem kont inħobb inżomm ruħi involuta fil-qasam tal-volontarjat għaliex apparti milli jagħtini l-opportunità li nagħti ftit minn dak li għandi, jagħtini wkoll iċ-ċans li nersaq iktar qrib tiegħi nnifsi u niskopri iktar il-valur tal-ħajja. Kull esperjenza hija unika u tlaqqgħek ma’ personalitajiet u sitwazzjonijiet differenti. Flimkien ma’ sħabi tal-Amigos ħerqana li se nkunu qed naħdmu flimkien ġewwa tliet villaġġi fil-Kenja.

 

Mariana Grima: Kont bejn ħalltejn jekk nagħmilx dik it-telefonata biex immur fuq xogħol missjunarju l-Kenja peress li bżajt mill-impenn li jkun fiha. Però, fl-aħħar ċempilt lil Fr Mario u minn dakinhar s’issa ħdimna bħala grupp biex inġibu kemm jista’ jkun fondi ħalli ngħinu lill-foqra fix-xiri ta’ ikel, mediċini, kartolerija għat-tfal tal-iskola, bini ta’ bjar u djar. Itolbu għalina biex nuruhom imħabba, kuntentizza u biex ngħinuhom bla rażan u bla kundizzjoni. Grazzi kbira lil kull min ta sehemu fl-attivitajiet li għamilna u lil min ta donazzjoni. Huwa bis-saħħa tagħkom il-qarrejja li dan ix-xogħol huwa possibbli.

 

Nicholas Ferry: Kull sena l-Mulej sejjaħli biex nagħmel esperjenza missjunarja u din is-sena għażilt li mmur il-Kenja. Din l-għażla ġiet wara li indunajt li ridt xi ħaġa aktar mill-esperjenzi li għamilt qabel f’Malta, u meta skoprejt li kien hemm xi ħadd li naf tielgħa mal-Amigos għamilt iktar kuraġġ. Grazzi ħafna tas-sapport tagħkom u nassigurakom li l-kontribuzzjonijiet tagħkom ħa jmorru għand nies li huma veru fil-bżonn.

--

Il-bżonn tad-donazzjonijiet tagħkom għal din il-ħidma fl-art tal-missjoni huwa dejjem kbir u għalhekk nixtiequ nħeġġukom sabiex tkomplu tgħinuna f’din il-ħidma tagħna billi tibgħatu d-donazzjoni tagħkom fuq:

Bank Transfer: MT58VALL22013000000040010188817

SMS:

50617357 għal donazzjoni ta’ €2.33

50618085 għal donazzjoni ta’ €4.66

50618905 għal donazzjoni ta’ €6.99

50619206 għal donazzjoni ta’ €11.65

 

Ċekk lil:

Fr Mario Abela OSA

Patrijiet Agostinjani,

Kunvent San Tumas minn Villanova,

Triq J. Zammit Tabona,

Pietà, PTA1331

 

Revolut: +35679255936

 


Matul iż-żmien tar-Randan, il-grupp missjunarju ‘Amigos’, organizza attività ta’ bejgħ ta’ figolli b’risq il-missjoni. Dan sar fuq żewġ weekends billi voluntiera u grupp ta’ ħames żgħażagħ li fis-sajf li ġej ser ikunu qegħdin jagħmlu esperjenza missjunarja fil-Kenja, biegħu figolli fuq iz-zuntier ta’ diversi knejjes, knejjes li b’ġenerożità kbira laqgħu lil dawn iż-żgħażagħ.

Għalkemm din l-attività tinvolvi ħafna preparamenti bħal għadd ta’ figolli, tqassim fil-knejjes u naturalment ħin ta’ bejgħ, is-sodisfazzjoni li wieħed jilmah f’dawn iż-żgħażagħ ma’ kull donazzjoni li tinġabar hija xi ħaġa inspjegabbli – esperjenza li x-xogħol volontarju biss jista’ jagħti. Wieħed ma jistax ma jsemmix il-mijiet ta’ nies li xtraw figolla waqt din l-attività - turija ċara ta’ kemm ħafna nies għad għandhom għal qalbhom il-missjoni u lil dawk li huma fil-bzonn.

Il-bżonn tad-donazzjonijiet tagħkom għal din il-ħidma fl-art tal-missjoni huwa dejjem kbir u għalhekk nixtiequ nħeġġukom sabiex tkomplu tgħinuna f’din il-ħidma tagħna billi tibgħatu d-donazzjoni tagħkom fuq:

Bank Transfer: MT58VALL22013000000040010188817

SMS:

50617357 għal donazzjoni ta’ €2.33

50618085 għal donazzjoni ta’ €4.66

50618905 għal donazzjoni ta’ €6.99

50619206 għal donazzjoni ta’ €11.65

 

Ċekk lil:

Segretarjat Missjonijiet Agostinjani

Patrijiet Agostinjani,

Kunvent San Tumas minn Villanova,

Triq J. Zammit Tabona,

Pietà, PTA1331

 

Revolut: +35679255936


Ix-xahar ta’ Mejju, għalina l-Agostinjani u għal tant devoti madwar id-dinja huwa marbut mal-figura tar-reliġjuża Agostinjana, Santa Rita ta’ Cascia. Santa Rita għexet fl-Umbria fl-Italja, aktar minn 600 sena ilu, imma l-esperjenzi differenti li l-ħajja laqqagħta magħhom, għamluha figura li tant tappella anke għaż-żminijiet tagħna. F’kull stat tal-ħajja li għexet, bħala, xebba, bħala mara miżżewġa, bħala omm, bħala armla u bħala soru Agostinjana, għexet b’mod erojku il-virtujiet insara partikolarment l-imħabba, il-maħfra, il-fidi u d-disponibilita totali għar-rieda t’Alla.  

Fis-seklu 20, id-devozzjoni lejn din il-qaddisa xterdet mhux biss mal-italja imma f’tant bliet madwar id-dinja. Ir-reliġjużi Agostinjani tul is-snin xerrdu d-devozzjoni lejn din il-qaddisa u ppreżentawha lill-poplu t’Alla bħala mudell ta’ tama fid-diffikultajiet tal-ħajja. Ħafna devoti jżommu l-jum tal-ħamis bħala l-jum biex jirrikorru għall-interċessjoni tagħha bis-slaleb u d-diffikultajiet tagħhom u jitolbuha ħerqana biex twassal it-talba tagħhom quddiem Alla.

Il-festa ta’ Santa Rita tiġi ċċelebrata f’dawn il-jiem fil-knejjes Agostinjani kollha u anke f’diversi knejjes oħrajn. Fil-Knisja Parrokkjali ta’ Santu Wistin tal-Belt Valletta u fil-Knisja ta’ Santu Wistin fir-Rabat Għawdex tiġi ċċelebrata propju fil-ġurnata liturġika tagħha jiġifieri fit-22 ta’ Mejju. Barra diversi ċelebrazzjonijiet matul il-jum, fil-Belt Valletta joħroġ pellegrinaġġ devozzjonali fis-5.45pm u wara l-pellegrinaġġ issir il-quddiesa fis-7.15pm. Il-Pellegrinaġġ devozzjonali fir-Rabat Għawdex joħroġ għall-ħabta tas-7.15pm wara l-quddiesa tas-6.30pm.

Sadanittant, fuq talba ġenerali, il-Provinċja Agostinjana Maltija reġgħet stampat il-ktieb "Santa Rita minn Cascia" ta' P. Peter Paul Cachia. Fih issib il-ħajja ta' Santa Rita skont sejbiet ġodda storiċi, kif ukoll diversi talb lil Santa Rita, fosthom it-talb għall-ħmistax-il Ħamis, il-Kurunella u l-Litanija ta' Santa Rita. Dan il-ktieb, ta' iktar minn 160 paġna hu imżewwaq b'ritratti tal-kulur. Akkwista l-kopja tiegħek mill-knejjes Agostinjani, kif ukoll minn The Santa Rita Priory, San Ġiljan; prezz €10 Mob. (79515371) u email (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) għal aktar informazzjoni.


F’serata li ttellgħet fid-The Santa Rita Priory San Ġiljan fil-21 ta’ April, ġie mniedi ktieb ġdid bit-test tal-“l-Ewwel tliet Kotba ta’ l-Istqarrijiet ta’ Santu Wistin”. Il-ktieb li huwa Pubblikazzjoni tal-Provinċja Agostinjana Maltija u jiġbor fih l-ewwel tliet kotba ta’ l-Istqarrijiet ta’ Santu Wistin fi traduzzjoni b’Malti mill-isbaħ ta’ P. Ugolin Gatt O.S.A. u Karmenu Vassallo.

Dawn it-traduzzjonijiet kienu filfatt dehru għall-ewwel darba fir-rivista Agostinjana “Santa Rita” bejn l-1956 u l-1963. F’din il-Pubblikazzjoni, l-Edituri s-Sur Ivan Said u  Rev Dr Jonathan Farrugia qed ipoġġu għall-ewwel darba flimkien dawn il-kapitli, u magħhom jippubblikaw studju dwar l-istess Stqarrijiet ta’ Santu Wistin u dwar it-tradutturi nfushom. Filfatt kienet il-ħbiberija tagħhom u l-ammirazzjoni li t-tnejn kellhom lejn Santu  Wistin, li snin ilu wasslet lill-Professur P. Ugolin Gatt O.S.A. u l-Poeta Karmenu Vassallo biex jikkollaboraw flimkien fuq it-traduzzjoni u n-noti għall-Istqarrijiet. Sfortunatament dan ix-xogħol kien wasal biss sat-tielet ktieb tal-Istqarrijiet.

Kif kiteb il-Provinċjal f’kelmtejn ta’ daħla għal din il-pubblikazzjoni, dan il-ktieb “għandu jservi kemm biex jipprovoka x-xewqa li wieħed ikompli jitħabbeb mat-testi ta’ Santu Wistin u partikolarment tal-Istqarrijiet, imma anke biex ipoġġi dawl fuq iż-żewġ studjużi Maltin P. Ugolin Gatt O.S.A. u Karmenu Vassallo li taw kontribut siewi f’diversi oqsma.” Ħajr speċjali lis-sur Ivan Said li inizjalment ħolom u ħadem fuq dan il-proġett u lir-rev. Dr Jonathan Farrugia, Kap tad-dipartiment tal-Patrologija fil-Fakulta tat-Teoloġija, li kkollabora miegħu biex illum jista’ jkollna f’idejna dan it-test. Dan it-test ikompli ma’ sensiela ta’ studji u testi ta’ Santu Wistin ippubblikati bl-ilsien Malti.


© 2024 agostinjani.org. All Rights Reserved.