Nhar l-Erbgħa 26 ta’ April, lajċi midħla ta' l-Agostinjani, iċċelebraw il-Konverżjoni ta' Santu Wistin, San Mark (Protettur tal-Provincja Agostinjana Maltija), u l-Verġni Marija, (Omm tal-Parir it-tajjeb) fil-Knisja San Nikola minn Tolentino, f'Ħal Tarxien permezz ta’ quddiesa mmexxija mill-Provinċjal P. Leslie Gatt osa.

Wara dawk preżenti kienu mistednin ikomplu jaqsmu l-ferħ flimkien fl-Oratorju Agostinjan.F’ċerimonja qasira li nżammet fl-uffiċċju tad-Dekasteru tal-Isqfijiet fil-Belt tal-Vatikan, nhar l-Erbgħa 12 ta’ April, Mons. Robert Prevost għamel l-istqarrija tal-fidi u beda l-ħidma  tiegħu bħala l-prefett il-ġdid tad-dekasteru tal-Isqfijiet. L-isqof Prevost, li huwa missjunarju Agostinjan u li f’dawn l-aħħar snin kien qed iservi bħala Isqof ta’ Chiclayo fil-Perù, qed jieħu post il-Kardinal Marc Ouellet, kemm bħala prefett kif ukoll bħala president tal-Kummissjoni Pontifiċja għall-Amerika Latina.

Robert Francis Prevost ta’ 67 sena twieled Chicago, Illinois, l-Istati Uniti, fl-14 ta’ Settembru 1955. Huwa daħal fin-novizzjat tal-Ordni ta’ Santu Wistin fl-1977, fil-Provinċja Omm tal-Parir it-Tajjeb, f’San Louis, u għamel  il-Professjoni solenni fid-29 ta’ Awwissu 1981. Ta’ 27 sena, intbagħat Ruma biex jistudja l-Liġi Kanonika fl-Università Pontifiċja ta’ San Tumas ta’ Akwinu. Ġie ordnat saċerdot fid-19 ta’ Ġunju 1982. Wara li rċieva l-Liċenzjat fl-1984, intbagħat jaħdem fil-missjoni f’Chulucanas, Piura, il-Perù. Fl-1987 irċieva d-dottorat bit-teżi, “The Role of the Local Prior of the Ordni ta’ Santu Wistin”. Wara li ħadem għal kważi sentejn fil-ministeru tal-vokazzjonijiet, fl-1988 intbagħat fil-missjoni ta’ Trujillo bħala direttur tal-proġett ta’ formazzjoni komuni għall-aspiranti Agostinjani mill-Vigarjati ta’ Chulucanas, Iquitos, u Apurímac. Hemmhekk serva bħala pirjol,responsabbli mil-formazzjoni, u għalliem tal-Professi. Fl-Arċidjoċesi ta’ Trujillo, kien vigarju ġudizzjarju, u professur tal-Liġi Kanonika, Patristika, u Morali fis-Seminarju Maġġuri San Carlos u San Marcelo.

Fl-1999 ġie elett Pirjol Provinċjali tal-Provinċja Omm tal-Parir it-Tajjeb. Wara sentejn u nofs, il-Kapitlu Ġenerali Ordinarju għażlu Pirjol Ġenerali, ministeru li l-Ordni reġa’ afdalu fil-Kapitlu Ġenerali Ordinarju tal-2007. Pħala Pirjol Ġenerali, huwa żar Malta diversi drabi kemm f’viżti kanoniċi uffiċjali kif ukoll f’diversi okkażjonijiet oħra.

F’Ottubru 2013 reġa’ lura fil-provinċja tiegħu bħala għalliem tal-professi u vigarju provinċjali, sakemm il-Papa Franġisku ħatru amministratur appostoliku tad-Djoċesi ta’ Chiclayo, il-Perù, fit-3 ta’ Novembru 2014, u għollih għad-dinjità episkopali ta’ isqof titulari tad-Djoċesi ta’ Sufar. Fis-26 ta’ Settembru 2015 imbagħad sar isqof ta’ Chiclayo. Minn Marzu 2018, huwa serva bħala t-tieni viċi president tal-Konferenza tal-Isqfijiet Peruvjani. Fl-2019 il-Papa Franġisku ħatru membru tal-Kongregazzjoni għall-Kleru u fl-2020 membru tal-Kongregazzjoni tal-Isqfijiet.


Fl-ewwel jiem ta’ Marzu, il-Pirjol Provinċjali, P. Leslie Gatt ħa sehem f’laqgħa tal-Provinċjali tan-nofsinhar tal-Ewropa li saret f’Madrid fi Spanja. Flimkien mal-Pirjoli Provinċjali ta’ Spanja u tal-Italja, u l-Assistent Ġenerali, fil-laqgħa ġie diskuss partikolarment il-futur tal-Proġett ta’ Formazzjoni Inizjali Komuni. Matul il-laqgħa, il-provinċjali kellhom ċans iżuruż-żewġ professorji tal-Provinċja ta’ San Ġwann ta’ Sahagun fi Spanja, f’Valladolid u f’San Lorenzo del’Escorial. F’kull Professorju il-Provinċjali żaru anke l-istituti teoloġiċi  rispettivi u saru laqgħat mat-tmexxija tal-istituti, mal-equip tal-Formazzjoni u mal-Professi li prattikament ġejjin minn ċirkoskrizzjonijiet differenti tal-Asja, l-Afrika u l-Amerka Ċentrali.

Bejn il-Ħadd, 26 ta’ Marzu u l-Erbgħa 29 ta’ Marzu imbagħad P. Leslie ħa sehem fil-laqgħa għas-Superjuri Maġġuri taċ-Ċirkoskrizzjonijiet ta’ Lingwa Ingliża  f’Sydney l-Awstralja.  Fil-laqgħa ħadu sehem diversi superjuri minn diversi partijiet tad-dinja flimkien ma’ erba’ assistenti ġenerali, fosthom il-Vigarju Ġenerali P. Joseph Farrell. Matul il-laqgħat kellhom ċans jaqsmu flimkien l-isfidi u l-esperjenzi partikolari tar-realtajiet tagħhom. Dawn il-laqgħat iservu wkoll biex jiġu diskussi possibiltajiet ta’ aktar kollaborazzjoni bejn ċirkoskrizzjonijiet tal-Ordni f’pajjiżi differenti. Matul din il-laqgħa saret anke żjara interessati fil-kulleġġ Santu Wistin f’Sydney.


Il-Qawmien ta’ Sidna mill-Imwiet Iqawwi l-Fidi Tagħna b’Tama Kbira

Qegħdin niċċelebraw l-Għid il-Kbir li fih tilħaq il-qofol tagħha l-mixja tar-Randan imqaddes u ċ-ċelebrazzjonijiet tat-tridu tal-Għid li qed ngħixu dawn il-jiem. Huwa l-aktar mument qawwi fil-mixja liturġika li permezz tagħha niċċelebraw il-fidi tagħna. Jiktbilna Santu Wistin Missierna fit-Trattat, It-Tagħlim Nisrani (1,15): “Il-qawmien ta’ Sidna mill-imwiet u t-tlugħ tiegħu fis-sema huma ġrajjiet li aħna nemmnu fihom u jqawwu l-fidi tagħna b’tama kbira. Huwa qalilna ċar ħafna li ta’ ħajtu għalina minn rajh, hu li kellu s-setgħa li jerġa jeħodha. Mela kemm hi kbira l-fiduċja li biha nwettqu t-tama tagħna, aħna li issa nemmnu, x’ħin niftakru kemm bata għalina avolja konna għadna ma nemmnux!” B’dawn il-kelmiet Santu Wistin ifakkarna fil-kobor tal-għotja ta’ Ġesù għalina u l-provokazzjoni kbira li din l-istess għotja għandha tpoġġi quddiem l-esperjenza tal-fidi tagħna. Kemm kienet kbira l-fiduċja ta’ Alla fina! Kemm ħabbna!

L-għotja kbira ta’ Ġesù għalina qabel ma biss konna tnissilna, għandha tqanqal fina spirtu ġenwin ta’ tiġdid li jipprovokana biex niffukaw fuq dan Alla li aħna msejħin biex naqdu. Jekk Hu ħabbna daqshekk, allura kemm aktar mistenni li nħobbu aħna, li ningħataw aħna, li nafdaw aħna. U minkejja dan kollu li nistqarru li nemmnu, kemm drabi nsibu ruħna nitilfu l-fiduċja tagħna fiH minħabba ċirkustanzi trivjali. Kemm drabi nonqsu mill-imħabba tagħna lejH u lejn xulxin u bħal donnu ninsew kemm ħabbna Hu l-ewwel. Kemm drabi nonqsu milli ningħataw kemm hemm bżonn, u ninsew l-għotja tiegħU għalina bla kundizzjoni. Kemm drabi nonqsu milli naħfru lil xulxin u ninsew li Alla kien lest li jaħfrila u jifdina, qabel ma aħna stess ħadna l-impenn li nimxu warajH.

Minkejja d-dgħufijiet tagħna, u ċ-ċirkustanzi li jagħmluna dak li aħna llum, Santu Wistin ifakkarna li dawn il-ġrajjiet għandhom “iqawwu l-fidi tagħna b’tama kbira”. U jkompli jgħidilna li “biex ifarraġna f’dan il-vjaġġ huwa tana ħafna mill-Ispirtu tiegħu, hekk li sa fit-tiġrib ta’ din il-ħajja aħna mimlijin bit-tama u bl-imħabba tiegħu għad li issa m’aħniex narawh; lil kull wieħed minna tana doni partikolari għall-bini tal-Knisja tiegħu”. L-esperjenza tal-fidwa li qed niċċelebraw tintrabat allura mat-tama u l-imħabba li rċevejna u li aħna msejħa biex inwasslu lill-oħrajn. Hekk biss nistgħu inwasslu l-ferħ sabiħ tal-Għid meħlus minn kull toqol li spiss noħolqu fil-ħajja. Hekk biss nistgħu nnisslu t-tama fl-oħrajn. Hekk biss inkunu qed ngħixu b’fedelta l-esperjenza tas-sejħa partikolari li Alla għamel lil kull wieħed minna.

Minn qalbi nawgura lilkom u lill-familji tagħkom Għid qaddis. Jalla jkun għalina lkoll esperjenza qawwija ta’ fidi ġenwina u tama fil-Mulej Ġesu li għalina inagħta sal-aħħar, u għalina qam mill-imwiet!

P. Leslie Gatt osa

Pirjol Provinċjali

 


Bejn l-10 u t-12 ta’ Marzu, P. David Cortis, Rettur tal-Kulleġġ Santu Wistin ħa sehem f’laqgħa li ttellgħet Madrid għar-retturi ta’ diversi skejjel Agostinjani tal-Ewropa. Wara s-sessjoni tal-ftuħ, P. David għamel preżentazzjoni interessanti dwar il-ħidma tal-Kulleġġ tagħna hawn f’Malta. Barra l-ħafna ħidma li ssir fil-kulleġġi rispettivi, hija ħaġa sabiħa li qed jinbtu ukoll diversi inizjattivi ta’ kollaborazzjoni ma’ kulleġġi oħrajn Agostinjani fuq livell internazzjonali, kemm bħala impenn fil-bini tal-identità Agostinjana kif ukoll fuq livell ta’ esperjenzi edukattivi.

Fl-Ewropa, il-patrijiet Agostinjani għandhom numru sabiħ ta’ istituzzjonijiet Edukattivi, l-aktar fi Spanja, imma anke fl-Irlanda, fl-Ingilterra fi Praga u f’ Malta. Ta’ min jgħid li l-Kulleġġ Santu Wistin f’Malta, li din is-sena se jkun qed jiċċelebra il-175 anniversarju mit-twaqqif tiegħu, huwa filfatt wieħed mill-eqdem fl-Ewropa.


© 2024 agostinjani.org. All Rights Reserved.