Nhar l-Erbgħa, 13 ta’ Diċembru, l-aħwa agostinjani ltaqgħu f’The Santa Rita Priory f’San Ġiljan għal mument ta’ talb fi żmien l-Avvent. Fr Martin Micallef ofm Cap mexxa riflessjoni fuq il-kewkba li nsibu fil-paġni tal-Vanġelju skont San Mattew. Wara mument qasir ta’ waqfa, l-aħwa inġabru għal adorazzjoni fis-skiet quddiem Ġesu’ Sagramentat u l-Barka Sagramentali.Fix-xahar ta’ Novembru ġiet iċċelebrata l-festa tradizzjonali ta’ San Martin fil-Baħrija. Fil-Knisja ġew organizzati diversi ċelebrazzjonijiet liturġiċi li jilħqu diversi setturi ta’ din iż-żona pastorali. Dawn iċ-ċelebrazzjonijiet laħqu l-qofol tagħhom nhar is-Sibt 11 ta’ Novembru permezz ta’ Quddiesa solenni u wara Purċissjoni bl-istatwa ta’ San Martin fit-toroq tal-Baħrija. L-istatwa ċkejkna ta’ San Martin kienet inħadmet minn Ġużeppi Caruana fl-1945 u matul ix-xhur li għaddew ġiet irrestawrata mill-artist Aaron Camilleri Cauchi biex iżżanżnet mill-ġdid fil-festa ta’ din is-sena.

Il-Festa ta’ San Martin iġġib magħha anke l-fiera tradizzjonali li ilha ssir fil-Baħrija għal ħafna snin. Il-fiera tittella minn għadd sabih ta’ voluntiera tal-Knisja li jikkoordinaw din l-attività u l-inizjattivi li jiġu organizzati. Numru sabih ta’ helpers jgħinu anke matul is-sena kollha fl-organizzazzjoni tal-ħajja pastorali ta’ din iż-żona li hija fdata f’idejn l-aħwa Agostinjani tar-Rabat.


Fis-6 ta’ Novembru, il-Familja Agostinjana tiċċelebra t-tifkira tar-reliġjużi Agostinjani li għexu qabilna u li llum jistrieħu mal-Mulej. Nhar it-Tnejn 6 ta’ Novembru filgħodu, il-provinċjal flimkien ma’ diversi aħwa iċċelebra quddiesa fil-Knisja San Nikola minn Tolentino, Ħal Tarxien li fiha fakkar l-aħwa mejtin. Fir-riflessjoni tiegħu huwa tkellem fuq: it-tifkiriet sbieħ li dawn l-aħwa kollha ħallewlna; is-sens ta’ gratitudni li għandu jitqanqal fina quddiem dak li għexu dawk li ġew qabilna; u fuq kollox il-ħarsa ta’ fidi u tama li għandha timla l-qalb tagħna bħala nsara li għadna qed ngħixu il-mixja tal-ħajja fuq din l-art. Wara l-quddiesa l-Provinċjal flimkien ma’ diversi aħwa reliġjużi għamlu talba fuq l-oqbra tal-provinċja, fiċ-ċimiterju tal-Addolorata


Nhar il-Ħamis 9 ta’ Novembru saret laqgħa għal-lajċi Agostinjani fl-Campus tal-primarja tal-Agostinjani l-Marsa. Il-laqgħa kienet tikkonsisti f'kelmtejn minn Fr David Cortis, Rettur tal-Kulleġġ Santu Wistin fl-okkażjoni tal-175 sena mill-twaqqif tal-Kulleġġ, u wara Fr Mario Abela mexxa ftit ħin ta' Adorazzjoni u talb għall-vokazzjonijiet, speċjalment Agostinjani. Wara kellna mument soċjali flimkien fejn qsamna xi ħaġa tajba bejnietna. Nirringrazzjaw lil Fr David, Fr Mario, Fr Terence u lill-Kummissjoni Provinċjali Lajċi Agostinjani, u lil Kevin u Lydia Vella, membri tal-Fraternita' Agostinjana Sekulari, tal-kontribut li taw biex il-laqgħa tkun sabiħa għall-glorja t'Alla.


Nhar it-Tnejn 23 ta’ Ottubru il-Komunità Edukattiva tal-Kulleġġ Santu Wistin flimkien mal-Provinċja Agostinjana Maltija fakkru il-175 sena mill-ftuħ tal-ewwel sena skolastika tal-Iskola Santu Wistin dak iż-żmien fil-Kunvent ta’ Santu Wistin fil-Belt Valletta. Dak kien il-bidu tal-ewwel skola tal-Knisja għat-tfal Maltin. Dan l-anniversarju tfakkar dalgħodu permezz ta’ ċelebrazzjoni ferriħija preseduta mill-E.T. Mons Joseph Galea Curmi, Vigarju Generali ta’ Malta, taħt il-Patronċinju tal-Aġent President tar-Repubblika il-Prof. Frank Bezzina, fl-assenza tal-President ta' Malta li jinsab imsiefer. Għall-attività kien hemm anke L-E.T Mons. Savio Hon Tai-Fai S.D.B. Nunzju Appostoliku għal Malta, flimkien ma' rappreżentanti mis-Segretarjat tal-Edukazzjoni Kattolika u diversi reliġjużi Agostinjani li tul is-snin ħadmu jew kienu studenti fil-Kulleġġ bħalma kienu anke diversi saċerdoti oħra.

Iċ-Ċelebrazzjoni saret fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Sebastjan f’Ħal-Qormi fejn setgħu jinġabru l-istudenti kollha tal-Kulleġġ li llum jgħoddu madwar 800 u l-membri tal-Istaff. Iċ-ċentru tal-attività kienet iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija ta’ radd il-ħajr. Numru sabiħ ta’ studenti ħadu sehem fiċ-ċelebrazzjoni b’diversi modi, partikolarment permezz tal-kant ferrieħ, siltiet ta’ qari, rappreżentazzjoni qasira wara l-Evanġelju, preżentazzjoni ta’ simboli, il-preżenza tal-Air Scouts, u s-servizz tal-altar permezz tal-abbatini. Numru sabiħ ta’ edukaturi u membri oħra tal-istaff tal-Kulleġġ ukoll ipparteċipaw fl-attività b’diversi modi, u kkolaboraw fil-preparazzjoni u l-organizzazzjoni tal-attività kollha.

Nitolbu lill-Mulej ikompli jbierek din il-Komunità Edukattiva.


© 2024 agostinjani.org. All Rights Reserved.